EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.08.11.

UNESCO programmai „Cilvēks un biosfēra” – 40


Šogad aprit 40 gadi kopš UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere” (MAB)) izveides un, lai atzīmētu šo notikumu, Vācijā aizvadīta starptautiska konference „Par dzīvi, par nākotni. Biosfēras rezervāti un klimata pārmaiņas” („For life, for the future. Biosphere reserves and climate change”).


Konferencē „Par dzīvi, par nākotni. Biosfēras rezervāti un klimata pārmaiņas” tika vērtēti sasniegumi programmas MAB ietvaros līdzsvarotas attīstības veicināšanā, vienlīdzīgi ņemot vērā vides aizsardzības, ekonomiskās attīstības, sociālās un kultūras vajadzības. Šajā kontekstā īpaši uzsvērta biosfēras rezervātu nozīme, jo tie ir viens no efektīvākajiem instrumentiem pārdomātas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, zaļās ekonomikas attīstības sekmēšanā un vides un cilvēka mijiedarbības organizēšanā.


Viena no redzamākajām programmas daļām ir UNESCO Pasaules biosfēras rezervātu tīkls, kurā pašlaik ir 563 biosfēras rezervāti 110 valstīs, tajā skaitā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts Latvijā. Biosfēras rezervāti ir vietas, kas atzītas saskaņā ar UNESCO programmas MAB kritērijiem un ir iesaistītas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un sociālekonomiskās attīstības jautājumu risināšanā. Biosfēras rezervātos jo īpaša uzmanība tiek pievērsta vietējās kopienas un pārvaldes iesaistei vides ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, sekmējot pētniecības darbus šajās teritorijās, īstenojot un veicinot dažāda līmeņa izglītojošu darbu, kas vērsts uz ilgtspējīgas attīstības izpratnes veidošanu, biosfēras rezervātu principa izpratni un sabiedrības līdzdalību vides saglabāšanas jomā.


„Latvija, jau ilgstoši darbojoties šajā tīklā, var lepoties ar pieredzi par biosfēras rezervātu darbu un ieguldījumu. Mūsu vienīgais – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas UNESCO statusu ieguva 1997. gadā, noteikti ierindojas pasaulē labāko biosfēras rezervātu vidū, pateicoties gan aktīvai līdzdalībai, gan tā darbinieku ieguldījumam un uzkrātajai pieredzei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Latvijas ekspertīzei un daudzpusīgajām un starpdisciplinārajam zināšanām biosfēras rezervātu jautājumos. Pasaulē arvien pieaug biosfēras rezervātu loma un nozīme kā vietām, kuras pierāda, ka ir iespējams sabalansēt dažādās attīstības intereses, vienlaikus saglabājot harmoniskas attiecības starp cilvēku un vidi. Ir svarīgi, ka mēs Latvijā turpinām veicināt, stiprināt un novērtēt mūsu biosfēras rezervāta lomu, kā arī sekmējam dažādu institūciju starpdisciplināru sadarbību ar to. Šis UNESCO koncepts ir ļoti spoēcīgs, taču vienlaikus ļoti atbilstošs situācijai, kad ir jāmeklē ilgtspējīgi risinājumi problēmām, kam ir gan ekonomiski, gan sociāli cēloņi. Šī koncepta pielietošanas pilnveidošana Latvijā attiecīgo ministriju un citu institūciju sadarbības līmenī var kalpot par pamatu pārdomātas attīstības veicināšanai. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir lielisks piemērs, kas Latvijai ir jāattīsta, veltot tā darbībai vairāk uzmanības un līdzekļu, jo rezervāts ir mūsu starptautiskā atbildība, ko esam uzņēmušies, iesaistoties UNESCO programmas īstenošanā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


UNESCO programma MAB tika izveidota 1974. gadā ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi, galvenokārt veicinot starpdisciplinārus pētījumus par vides un cilvēka mijiedarbību, kā arī ceļot izpratni par attīstības jautājumiem, nemazinot vides daudzveidību un ilgtspēju. Šī ir starpvalstu ekosistēmas pētniecības, izglītības un informācijas izplatīšanas programma, kas orientēta uz dabas resursu sapratīgu izmantošanu, lai īstenotu sistēmas „vide – iedzīvotāji” kvalitātes nodrošināšanu.


1976. gadā tika izveidots Pasaules biosfēras rezervātu tīkls, kura galvenais mērķis ir zināšanu izplatīšana, pētījumi, monitorings, izglītība, apmācība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Biosfēras rezervātus veido ar mērķi līdzsvarot dabas, un kultūrvides daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.


Latvijas zinātnieki un pētnieki starptautiskajā programmā MAB darbojas jau kopš 1980. gadiem, taču oficiāli Latvija šai programmai pievienojās 1995. gada 5. oktobrī, izveidojot programmas MAB Latvijas Nacionālo komiteju, ar kuras iniciatīvu un aktīvu darbību Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 11. decembrī tika iekļauts UNESCO aizsargājamo teritoriju skaitā. Latvijā programmu MAB vada Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un plānojuma departamenta vecākais eksperts Andris Urtāns.


MAB Starptautiskā koordinācijas padome (MAB-ICC) ir galvenā šīs programmas lēmējinstitūcija, un tajā darbojas 34 UNESCO dalībvalstis. Latvija šajā padomē bija ievēlēta darbībai laika posmā no 2007. līdz 2009.


Vairāk par UNESCO programmu MAB.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lvv