EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.05.20.

UNESCO aicina uzņemties atbildību par neaizsargātākajām sabiedrības grupām cīņā ar COVID-19

Foto: (c) Pixabay

UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja (IBC) un Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) kopīgā paziņojumā mudina politikas veidotājus uzņemties kolektīvu atbildību un informē sabiedrību par būtiskiem ētiskiem apsvērumiem, kas jāņem vērā globālajā cīņā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju.

Paziņojums vērš uzmanību uz vairākiem problēmjautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret pandēmiju un ar iespējamajiem apdraudējumiem cilvēktiesību ievērošanai, privātumam un ētikas standartiem. Organizācija īpaši izceļ to, ka pandēmija var izraisīt pastiprinātu psiholoģisko stresu neaizsargātu un atstumtu cilvēku un to grupu vidē visās pasaules daļās, īpaši jaunattīstības valstīs. Tāpat ziņojums norāda uz nepieciešamību pievērst uzmanību fiziskās distancēšanās grūtībām apstākļos, kuri valda, piemēram, bēgļu nometnēs vai pārapdzīvotās kopienās, kā arī norāda uz paaugstinātu risku vardarbībai ģimenēs izolācijas apstākļos.

Kā uzsver Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā Latvijas Universitātes asociētā profesore Dr. sc. soc. Signe Mežinska: “Līdz šim Latvijā ir izdevies salīdzinoši veiksmīgi ierobežot COVID-19 izplatību, pateicoties ekspertu zināšanām, visu iesaistīto profesionāļu atbildīgai rīcībai, sabiedrības izpratnei un, iespējams, arī veiksmīgai apstākļu sakritībai. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka šī vīrusa izplatība ir globāla problēma, un tās risināšanai ir nepieciešama starptautiska sadarbība, kas ietver arī vienotu izpratni par ētikas principiem un to īstenošanu, īpaši rūpējoties par mazaizsargātām sabiedrības grupām.”

Paziņojumā pausta UNESCO pārliecība, ka cīņa pret COVID-19 pieprasa atzīt aizvien pieaugošo daudzu sabiedrības grupu ievainojamību, kolektīvi uzņemoties par to atbildību un tiecoties nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un aizsargājošu sociālo politiku visā pasaulē. Savā paziņojumā IBC un COMEST aicina rīkoties, lai novērstu situācijas pasliktināšanos un mudinātu valstis izstrādāt stratēģijas to novēršanai.

UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja (IBC), izveidota 1993. gadā, pulcējot 36 neatkarīgos ekspertus, kas seko dzīvības zinātņu attīstībai un to atbilstībai cilvēka cieņas un brīvības principiem, un ir vienīgā šāda veida komiteja bioētikā pasaulē. UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) izveidota 1998. gadā, pulcējot vienkopus astoņpadsmit vadošos pētniekus zinātnes, juridiskajā, kultūras un politiskajā jomā no dažādiem pasaules reģioniem, kuri sadarbojas ar UNESCO starptautiskajām zinātnes programmām un globālās zinātnes sabiedrībām. Komisijas uzdevums ir formulēt ētikas principus, kas ļautu lēmumu pieņēmējiem izveidot pamatotus kritērijus ikdienas darbam noteiktās jomās, kas saistītas ar tehnoloģijām, vidi, bioloģisko daudzveidību un citām.

IBC un COMEST paziņojums angļu valodā pieejams šeit: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante