EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.11.11.

Noslēdzies seminārs par dabas resursu izmantošanas ētiskajiem aspektiem

 

Šī gada 16.novembrī Rīgas Kongresu namā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) rīkoja semināru „Dabas resursu izmantošanas ētiskie aspekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”, kura laikā gūti vērtīgi ieteikumi veiksmīgākai aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai. 
 
Semināra mērķis bija aktualizēt vides ētikas jautājumus ilgtspējīgas vides attīstības kontekstā un veidot izpratni par sabalansētu dabas resursu pārvaldīšanu. Seminārā tika diskutēts par medību, tūrisma un meža ciršanas jautājumu ētiskajiem aspektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 
 
„Sadarbība starp nozarēm un to institūcijām jo īpaši ētiskas dabas jautājumos ir ļoti svarīga, un šis seminārs ir nozīmīgs notikums tās veicināšanā. Balstoties uz secinājumiem, kas tapuši tā laikā, UNESCO LNK sadarbībā ar DAP labprāt turpinās ētikas jautājumu aktualizēšanu Latvijā, sniedzot arī priekšlikumus par nepieciešamām izmaiņām likumdošanā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, kura atklāja semināru 16. novembrī, „Taču līdzās likumdošanai, šis ir jautājums par vietējās sabiedrības iesaisti un savas apkārtējās vides novērtējumu, ko UNESCO vienmēr uzsver tās programmās. Īpaši tas tiek izcelts programmas „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere” (MAB)) ietvaros, kurai šogad aprit 40 gadi kopš izveidošanas un kas lielu nozīmi piešķir tieši biosfēras rezervātiem kā vietām, kas ilgtspējīgas vides attīstības un sabalansētas dabas resursu pārvaldības jautājumus visā pasaulē palīdz risināt līdzsvaroti un iekļaujoši. Galu galā visa pamatā ir izpratne par labklājību, kas ir visus vienojošs un interesējošs jautājums un kas jāskata ne tikai fiziskā un materiālā, bet ētiskā un morāles kontekstā, un jāattīsta tā, lai mēs visi kopā un līdzās viens otram varētu dzīvot mierīgi un ilgtspējīgi.”
 
Darba grupā par medību ētiskajiem aspektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tika nonākts pie secinājuma, ka laikā, telpā un apjomos regulējamas medības aizsargājamās dabas teritorijās ir pieļaujamas, ja tās netraucē populāciju atražošanos un nav pretrunā ar dabas aizsardzības un vides izglītības mērķiem. Tāpat darba grupas ietvaros secināts, ka nepieciešams turpināt diskusijas starp dabas aizsardzības speciālistiem un medniekiem, kā arī izvērtēt iespējas izveidot konsultatīvu padomi medību un medību ētikas jautājumu izskatīšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 
 
Darba grupā saistībā ar meža ciršanas ētiskajiem aspektiem sniegts ierosinājums īpaši aizsargājamās dabas teritorijās veicināt daudzfunkcionālu resursu izmantošanu, nekoncentrējoties tikai uz koksnes resursu izmantošanas veidiem, kā arī koncentrēt aizsargājamās dabas teritorijas valstij piederošajās zemēs un Natura 2000 teritorijās, lai veiktu šo teritoriju efektīvāku uzraudzību un apsaimniekošanu. Tāpat darba grupā secināts, ka pastāv nepieciešamība izveidot zemju atpirkšanas, apmaiņas un kompensēšanas sistēmu. 
 
Savukārt darba grupā saistībā ar tūrisma ētiskajiem aspektiem aizsargājamās dabas teritorijās sniegti ieteikumi precizēt Dabas aizsardzības pārvaldes kompetences tūrisma jomā, kas nākotnē balstītas uz šo teritoriju apmeklētāju izglītošanu dabas aizsardzības un tūrisma jomās. Tāpat secināts, ka nākotnē nepieciešams organizēt seminārus, kuros piedalītos pēc iespējas plašāks iesaistīto pušu loks - dabas aizsardzības organizācijas, pašvaldības, tūrisma uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, tūrisma informācijas centri u.c.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Rita Jakovļeva,
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste