EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.11.11.

Norisināsies seminārs par dabas resursu izmantošanas ētiskajiem aspektiem

Šī gada 16.novembrī Rīgas Kongresu namā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Dabas aizsardzības pārvalde organizē semināru „Dabas resursu izmantošanas ētiskie aspekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”.

Semināra mērķis ir aktualizēt vides ētikas jautājumus ilgtspējīgas vides attīstības kontekstā un veidot izpratni par sabalansētu dabas resursu pārvaldīšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību. Seminārā tiks diskutēts par medību, tūrisma un meža ciršanas jautājumu ētiskajiem aspektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Diskusijas vadīs nozares eksperti – par tūrisma jautājumiem diskusiju rosinās asociācijas „Lauku ceļotājs” pārstāvis un Vidzemes augstskolas lektors Juris Smaļinskis, par medību jautājumiem diskutēt aicinās Dabas aizsardzības pārvades vecākais valsts vides inspektors Vilnis Skuja, savukārt par mežu ciršanu aizsargājamās dabas teritorijās sarunas vadīs Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis.

Lai veicinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu attīstību, Dabas aizsardzības pārvaldei ir būtiski izprast dažādu iesaistīto pušu viedokli un skatījumu par dabas aizsardzību un ar to saistītajiem ētikas aspektiem. Seminārs sniegs platformu praktiskiem ieteikumiem likumdošanas uzlabošanai un veiksmīgākai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanai. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību – retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

UNESCO ir vadošā starptautiskā organizācija ētikas jomā, īpaši zinātnes un tehnoloģiju attīstības kontekstā, un tās loma ir aizstāvēt vērtības un ētikas principus, sniedzot dalībvalstīm rekomendācijas un konsultējot rīcības plānu sagatavošanā, lai īstenotu šos principus, veicinātu izpratni, izglītotu sabiedrību.

2010.gads UNESCO dalībvalstīs tika aizvadīts kā Starptautiskais bioloģiskās daudzveidības gads, kad visā pasaulē sabiedrības uzmanība tika pievērsta Tūkstošgades mērķiem vides ilgtspējības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tā ietvaros gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī tika aktualizēts jautājums par bioloģiskās daudzveidības nozīmi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. UNESCO pasludināto starptautisko gadu konteksts ļauj ētikas jautājumus risināt konkrētu, ar dabas pārvaldību saistītu problēmu ietvarā.