EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.11.11.

Latvijas pieredze tiks prezentēta Starptautiskajai biosfēras rezervātu dienai veltītā pasākumā

 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) 3. novembri ir pasludinājusi par Starptautisko biosfēras rezervātu dienu, un šodien to pasaulē plaši atzīmē, rīkojot mākslas izstādes, filmu demonstrēšanas un seminārus, veltītus vides aizsardzības un biosfēras rezervātu jautājumiem. 
 
Atzīmējot Starptautisko biosfēras rezervātu dienu un programmas „Cilvēks un biosfēra” (Man and the Biosphere Programme (MAB)) 40. gadadienu, šodien UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijas ietvaros notiks pieņemšana, kurā piedalīsies arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) pārstāvji, lai stāstītu par Latvijas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (ZBR) un tā labās prakses piemēriem ekspertīzē, pētījumu un ilgtspējīgas vides aizsardzības veicināšanā. 
 
Viena no redzamākajām UNESCO programmām šajā jomā ir Pasaules biosfēras rezervātu tīkls, kurā pašlaik ir 563 biosfēras rezervāti 110 valstīs, tajā skaitā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts Latvijā. Biosfēras rezervāti ir vietas, kas atzītas saskaņā ar UNESCO programmas MAB kritērijiem un ir iesaistītas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un sociālekonomiskās attīstības jautājumu risināšanā.
 
„Latvija, jau ilgstoši esot šajā tīklā, var lepoties ar ievērojamu pieredzi biosfēras rezervātu darbībā. Mūsu vienīgais – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas UNESCO statusu ieguva 1997. gadā, noteikti ierindojas pasaulē labāko rezervātu vidū, pateicoties gan aktīvai līdzdalībai tīkla darbībā, gan tā speciālistu individuālam ieguldījumam un pieredzei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Esam pierādījuši sevi arī ar ekspertīzi un daudzpusīgām un starpdisciplinārām zināšanām biosfēras rezervātu jautājumos. Pasaulē arvien pieaug biosfēras rezervātu loma un nozīme kā vietām, kas pierāda, ka ir iespējams sabalansēt dažādās attīstības intereses, vienlaikus saglabājot harmoniskas attiecības starp cilvēku un vidi. Ir svarīgi, ka mēs Latvijā turpinām veicināt, stiprināt un novērtēt mūsu biosfēras rezervāta lomu, kā arī sekmējam dažādu institūciju starpdisciplināru sadarbību ar to. Šis UNESCO koncepts ir ļoti spēcīgs, taču vienlaikus ļoti atbilstošs situācijai, kad ir jāmeklē ilgtspējīgi risinājumi problēmām, kam ir gan ekonomiski, gan sociāli cēloņi. Šī koncepta pielietošanas pilnveidošana Latvijā attiecīgo ministriju un citu institūciju sadarbības līmenī var kalpot par pamatu pārdomātas attīstības veicināšanai. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir lielisks piemērs, kas Latvijai ir jāattīsta, veltot tā darbībai vairāk uzmanības un līdzekļu, jo rezervāts ir mūsu starptautiskā atbildība, ko esam uzņēmušies, iesaistoties UNESCO programmas īstenošanā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
 
UNESCO LNK atzinīgi novērtē veiksmīgo sadarbību ar ZBR un tā dibinātāju un ilgstošo darbinieku Andri Urtānu, kura atbalstītā ideja un sarūpētie reprezentatīvie materiāli tiks demonstrēti Starptautiskajai biosfēras rezervātu dienai un MAB 40. gadadienai veltītajā pieņemšanā Parīzē. 
 
UNESCO Pasaules biosfēras rezervātu tīkls tika izveidots 1976. gadā, kura mērķis ir zināšanu izplatīšana, pētījumi, monitorings, izglītība, apmācība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Biosfēras rezervātus veido ar mērķi līdzsvarot dabas, un kultūrvides daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.
 
UNESCO programma MAB izveidota 1974. gadā ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi, galvenokārt veicinot starpdisciplinārus pētījumus par vides un cilvēka mijiedarbību, kā arī ceļot izpratni par attīstības jautājumiem, nemazinot vides daudzveidību un ilgtspēju. Šī ir starpvalstu ekosistēmas pētniecības, izglītības un informācijas izplatīšanas programma, kas orientēta uz dabas resursu sapratīgu izmantošanu, lai īstenotu sistēmas „vide – iedzīvotāji” kvalitātes nodrošināšanu.
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK programmu asistente
Tālr.: 67325109
E-pasts: programmas@unesco.lv