EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Cilvēks un biosfēra

1971. gadā, lai vairotu sabiedrības izpratni par biosfēras jautājumiem, UNESCO tika izveidota programma “Cilvēks un biosfēra”. Programmas mērķis ir veicināt sadarbību starp valstīm tādās jomās kā starpnozaru pētniecība, zinātnisko pierādījumu vairošana un sabiedrības izglītošana dabas resursu pārvaldībā. Programma tiecas uzlabot cilvēku attiecības ar vidi globālā mērogā, galvenokārt veicinot pētījumus par vides un cilvēka mijiedarbību, paraugteritoriju un pieredžu attīstību, kā arī ceļot izpratni un kapacitāti par vispārīgiem vides pārvaldības jautājumiem. Programma sekmē ne tikai labāku vides izpratni, ieskaitot spēju rīkoties attiecībā pret globālo pārmaiņu radītiem izaicinājumiem, bet arī zinātnes un zinātnieku plašāku līdzdalību politikas dokumentu un vietu pārvaldības plānu izstrādē. Programmas redzamākais ieguldījums ir visā pasaulē plašais biosfēras rezervātu tīkls.

Biosfēras rezervātu pamatā ir pārliecība par vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējības attīstības iespējamību vidē veiksmīgi sabalansējot ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības. Biosfēras rezervāti ir pasaulē vieni no nozīmīgākajām teritorijām un pieredzēm ilgtspējības attīstības jēdziena skaidrošanā un ilgtspējības principu iedzīvināšanā. To īstenotā prakse pierāda, ka ir iespējama vides pārvaldība, kura atspoguļo gan līdzsvaroto un sabalansēto vides, sociālo, politisko un ekonomisko vajadzību un vēlmju attīstību, gan nodrošina sabiedrības iesaisti vides pārdomātā pārvaldīšanā un dabas resursu sapratīgā izmantošanā.

Latvija programmā “Cilvēks un biosfēra” darbojas jau kopš 1995.gada un 1997.gadā Latvijā izveidotais Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts tika iekļauts UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” starptautisko biosfēras rezervātu tīklā.