EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.03.13.

2013. gads ANO dalībvalstīs – Starptautiskais ūdens sadarbības gads

Latvijā Starptautiskajam ūdens sadarbības gadam veltītas aktivitātes iesākušās ar konkursu 7. – 12. klašu skolēniem par Latvijas dabaszinātnēm pasaules kontekstā „Mēs par Latviju!”. To ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) atbalstu rīko bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” sadarbībā ar Rīgas domi. Konkursu atklās Pasaules ūdens dienā – 22. martā, un tā pirmā kārta būs veltīta ūdens tematam. Savukārt UNESCO Baltijas jūras projekta Latvijas dalībskolas aprīļa beigās Pumpuru vidusskolā organizēs ūdens tematam veltītu konferenci.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja 2013. gadu pasludināja par Starptautisko ūdens sadarbības gadu, turpinot īstenot ANO dekādes „Ūdens dzīvei” izvirzīto mērķi par starptautiskās sadarbības veicināšanu ūdens problēmjautājumu risināšanā. Starptautiskajā ūdens sadarbības gadā visas apasaules sabiedrības uzmanība tiks pievērsta ūdens jautājumiem klimata pārmaiņu kontekstā, sadarbībai starptautisko ūdeņu tīrības nodrošināšanā, ūdens pieejamības, piegādes un attīrīšanas problēmām, kā arī ūdens kvalitātei, kvalitātes kritēriju izstrādei un monitoringam. Starptautiskā ūdens sadarbības gada sauklis ir „Ūdens, ūdens būs visur, ja vien pratīsim dalīties” („Water, Water Everywhere, Only if We Share”). Tas tika izraudzīts konkursā no vairāk nekā 12 tūkstošiem ideju pieteikumu, kas tika saņemti no 180 valstīm. Sauklis apvieno Starptautiskā Ūdens gada uzdevumus: akcentēt pozitīvās ūdens sadarbības iniciatīvas, veicināt atbildīgu pārrobežu ūdens diplomātiju un starptautisku organizāciju, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju dialogu ūdens problēmjautājumu risināšanā.

UNESCO LNK aicina izglītības, kultūras, vides aizsardzības iestādes, valsts institūcijas, pašvaldības, zinātnes un pētniecības centrus un nevalstiskās organizācijas 2013. gadā organizēt dažādus pasākumus, rīkot akcijas un atbalstīt zinātniskos pētījumus, plānot tematiskas mācību stundas un citas aktivitātes par Starptautiskā ūdens sadarbības gada tematiem. UNESCO LNK aicina informēt (e-pasts: office@unesco.lv) un iesaistīt to Starptautiskajam ūdens sadarbības gadam plānotajās aktivitātēs, tādējādi nodrošinot vienotu informācijas apmaiņu par gada ietvaros notiekošajiem pasākumiem, kā arī paplašinot gada norisēs iesaistīto cilvēku loku un veicinot savstarpēju sadarbību starp dažādām institūcijām un organizācijām.

Vairāk par Starptautisko ūdens sadarbības gadu.

Papildu informācijai:
Ilze Dalbiņa
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Tālr.: 67325109
E-pasts: i.dalbina@unesco.lv