EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasaules atmiņa

Dokumentārais mantojums sevī glabā nozīmīgu informāciju par vēsturiskiem notikumiem un personībām, sociālām pārmaiņām, zinātnes attīstību un atklājumiem, veidojot cilvēku zināšanas, identitāti un vērtības. Tomēr dokumentārais mantojums ir trausls, nepārtrauktu izzušanas draudu priekšā, un līdz ar to zaudēšanu, zustu arī daļa no cilvēces atmiņas. Tādēļ UNESCO aicina pievērst uzmanību informācijas saglabāšanas nepieciešamībai mūsdienu un nākamajām paaudzēm.

Apzinoties dokumentārā mantojuma izzušanas draudus UNESCO 1992. gadā izveidoja programmu “Pasaules atmiņa”. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video vai audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai pavērsienu. Programmas ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai izceltu pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, apzinātu tā vērtības un sekmētu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju, kā arī veicinātu tā pieejamību un sabiedrības izpratni.

Redzamākā programmas iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. 1995. gadā tika izveidots “Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs, un 1997. gadā tajā tika iekļautas pirmās dokumentārā mantojuma vērtības, kuras atbilst pasaules nozīmes un universālas vērtības kritērijiem. Dokumentārā mantojuma liecību iekļaušana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vērtības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet tā ir arī mantojuma glabātājas valsts atbildība mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas iekļauts: Dainu skapis (iekļauts 2001. gadā), Baltijas valstu kopīgā nominācija - Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības (iekļauts 2009. gadā), kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas ūnijas noslēgšanas akta dokumentu (iekļauta 2017. gadā).

Programmas īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību vietējā līmenī un starptautiski. 2009. gadā tika izveidots programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs, un tajā tika iekļauti pirmie četri ieraksti jeb nominācijas: „E. Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Raiņa un Aspazijas sarakste 1894.–1929.”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”. 2013. gadā reģistrs tika papildināts ar jaunām vērtībām – nomināciju „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos” un jauniem papildinājumiem nominācijai  „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”. Savukārt 2017. gadā reģistrā tika iekļauta nominācija “Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gadsimtam”, “Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija, 18. līdz 19. gadsimts”, “Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija”, kā arī tika papildināta nominācija “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”.