EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Medijpratība

Viens no UNESCO prioritārajiem jautājumiem komunikāciju un informācijas sektorā ir medijpratības un informācijpratības veicināšana, kas ir cilvēku prasme lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus un piedalīties mediju satura veidošanā. Informēti un aktīvi medijpratīgi un informācijpratīgi iedzīvotāji ir pamatā un stiprina demokrātisku sabiedrību.
 
Informācijpratība un medijpratība tradicionāli tiek uzlūkotas kā divas atsevišķas un atšķirīgas jomas, tomēr UNESCO stratēģijā tās tiek skatītas kā vienots kompetenču (zināšanas, prasmes, attieksmes) kopums, kas nepieciešams darbam un dzīvei. Medijpratība un informācijpratība (angļu val. Media and Information Literacy – MIL) kā vienojošs termins sevī apvieno izpratni par visa veida plašsaziņas līdzekļiem un informācijas sniedzējiem, piemēram, bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un internetu neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām.
 
UNESCO uzdevums ir veicināt medijpratīgas un informācijpratīgas sabiedrības, izmantojot visaptverošu stratēģiju, kas ietver mācību satura sagatavošanu, vadlīniju izstrādi nacionāla līmeņa medijpratības un informācijpratības politikas un stratēģiju veidošanā, kā arī indikatoru definēšanu kompetenču apguves līmeņa novērtēšanai. 
 
UNESCO pētniecību un sadarbību starptautiskā līmenī veicina ar Pasaules Alianses sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā (Global Alliance for Partnerships in Media and Information Literacy (GAPMIL)) un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (MILID)) universitāšu tīkla starpniecību. Viena no MILID tīkla dalībniecēm ir arī Latvijas Universitāte, kurā darbojas UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra. 
 
Plašākas sabiedrības informēšanai ir izveidota sociālo mediju kampaņa MIL CLIKS, kā arī ik gadu tiek atzīmēta Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa.