EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.03.20.

Izveidota koalīcija UNESCO Ieteikuma par atvērtajiem izglītības resursiem īstenošanai

Foto: (c) Pixabay

Apvienojoties organizācijām, kas aktīvi iesaistītas atvērtās izglītības veicināšanā, ar mērķi stiprināt visu ieinteresēto pušu starptautisko un reģionālo sadarbību UNESCO Ieteikuma par atvērtajiem izglītības resursiem īstenošanai, šī gada martā izveidota koalīcija.

Atvērtie izglītības resursi ir jebkura formāta mācību un pētniecības resursi, kas atrodas publiskajā domēnā vai kuriem ir atvērtā licence, kas ļauj bezmaksas piekļuvi, izmantošanu, pielāgošanu un tālāk izplatīšanu. Līdz ar termina parādīšanos 2002. gadā, atvērtie izglītības resursi arvien vairāk starptautiskā līmenī tiek atzīti par inovatīvu rīku izglītības pieejamības veicināšanai, īpaši mūžizglītībā. Tie ir pamatā brīvai ideju un zināšanu apmaiņai, un UNESCO uzskata, ka vispārēja piekļuve kvalitatīvai izglītībai veicina mieru, ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī starpkultūru dialogu.

“UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijā 2019. gada novembrī tika pieņemts Ieteikums par atvērtajiem izglītības resursiem, kas balstās 2017. gadā pieņemtajā Ļubļanas Atvērto izglītības resursu rīcības plānā un atbalsta UNESCO centienus ANO Dienaskārtības 2030 sasniegšanā. Pēc UNESCO Komunikāciju un informācijas sektora iniciatīvas 2020. gada 2. martā tiešsaistē notika koalīcijas izveide UNESCO Ieteikuma par atvērtajiem izglītības resursiem īstenošanai,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane.

Ieteikuma mērķis ir aicināt valstu valdības un citas izglītības jomā ieinteresētās puses veidot, regulāri atjaunināt un nodrošināt iekļaujošu piekļuvi kvalitatīviem mācību un pētniecības materiāliem. Atvērtie izglītības resursi sekmē rentablāku kvalitatīvu materiālu apguvi un izmantošanu, tāpat tie ļauj izglītotājiem un izglītojamiem kļūt par aktīviem izglītības procesa dalībniekiem un veidotājiem.

Ieteikuma uzdevumi ir: 1) iesaistīto pušu kapacitātes stiprināšana atvērto izglītības resursu radīšanā, izmantošanā, piemērošanā un tālāk izplatīšanā; 2) atbalstošas politikas izveide; 3) iekļaujošu un taisnīgu atvērto izglītības resursu veicināšana; 4) ilgtspējīgu atvērto izglītības resursu modeļu sekmēšana; 5)starptautiskās sadarbības veicināšana.

Saite uz Ieteikumu par atvērtajiem izglītības resursiem: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO par atvērtajiem izglītības resursiem:

Rokasgrāmata par Atvērtajiem izglītības resursiem: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215804

Atvērto izglītības resursu politikas attīstības pamatnostādnes: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371129

Atvērto izglītības resursu vadlīnijas augstākajā izglītībā: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213605

Labās prakses piemēri par atvērto izglītības resursu izmantošanu dažādās valstīs: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante