EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.03.17.

Aicina piedalīties tālākizglītības programmas kursā „Ievads medijpratībā”

17. martā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Latvijas skolu pedagogi aicināti piedalīties tālākizglītības mācību seminārā par medijpratību, mediju darbības pamatprincipiem un to funkcijām sabiedrībā. 

Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem zināšanas un izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt pedagogiem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā. Tālākizglītības studiju kurss izstrādāts, balstoties uz atziņu, ka informācijas un tehnoloģiju dinamiskajā laikmetā zināšanu sabiedrībā ikvienam indivīdam nepieciešamas kompetences un prasmes, kas palīdz analizēt un atšifrēt mediju vēstījumus, kā arī mērķtiecīgi navigēt informācijas plūsmu, radīt un līdzdarboties mediju satura veidošanā un prast mijiedarboties tiešsaistē. Savukārt pedagogiem ir ļoti nozīmīga loma nepieciešamo kompetenču un prasmju attīstīšanā jauniešiem, lai nodrošinātu viņu turpmāko sagatavotību jaunu zināšanu radīšanā un dažādu ikdienas problēmsituāciju risināšanā.

Studiju kursam ir kā teorētiska, tā praktiska ievirze, sniedzot pedagogiem iespēju apgūt teorētiskas pamatzināšanas medijpratībā, kā arī gūt idejas un praktiski pielietojamus padomus tālākajā pedagoģiskajā darbā mediju izglītībā, veicinot jaunās paaudzes spēju kritiski izvērtēt dažādus informācijas avotus un to saturu.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību par Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas „Ievads medijpratībā” apguvi 6h apjomā. Seminārs ir bez maksas.

Pieteikties semināram var līdz 14. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv.

Studiju kursu organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa ar sadarbības partneriem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Kurss tiek īstenots Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. - 2020. gadam īstenošanas plāna ietvaros.

Papildu informācijai:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv

Lejuplādējamie dokumenti: