EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Starpvaldību institūcijas

UNESCO Ģenerālā konference
UNESCO Ģenerālā konference ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē kopā visu organizācijas dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, kā arī lai ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs. Ģenerālā konference reizi divos gados sasauc darba sesijas, lai pieņemtu organizācijas darbības programmu un budžetu, bet reizi sešos gados – UNESCO vidējā termiņa stratēģiju. Ģenerālās konferences darbs norit plenārsēdēs, kuru laikā katrai dalībvalstij un nevalstiskajām organizācijām ir iespēja sniegt savu ziņojumu, delegāciju pārstāvji paralēli strādā vairākās komisijās un komitejās. Lēmumu pieņemšanas procesā katrai dalībvalstij Ģenerālajā konferencē ir viena balss. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
 

UNESCO Izpildpadome

Izpildpadome ir viens no trim UNESCO pārvaldes orgāniem līdzās Ģenerālajai konferencei un ģenerāldirektoram. UNESCO Izpildpadomes sastāvs tiek atjaunots vispārējo vēlēšanu laikā Ģenerālās konferences laikā, kas notiek reizi divos gados. Izpildpadome sastāv no 58 valstu pārstāvjiem, kas satiekas divas reizes gadā pavasara un rudens sesijās un ir faktiskais UNESCO darbības pārraudzītājs un virzītājs UNESCO Ģenerālās konferences starplaikos. UNESCO Izpildpadome seko līdzi programmu darba organizācijai un tām atbilstošajām budžeta tāmēm, kā arī sagatavo kārtējo Ģenerālās konferences sesiju un organizē un koordinē konferencē pieņemto lēmumu efektīvu īstenošanu tās starplaikos.

2009. gada oktobrī UNESCO Ģenerālās konferences 35.sesijā Latvija pirmo reizi tika ievēlēta dalībai UNESCO Izpildpadomē uz laika posmu no 2009. līdz 2011.gadam. UNESCO Izpildpadomes pirmajā sesijā 2009.gada novembrī Latvija, novērtējot tās aktīvo un kvalitatīvo darbību dažādu starptautisko institūciju, darba grupu darbā un dokumentu izstrādē, tika izvirzīta un arī ievēlēta UNESCO Izpildpadomes birojā par UNESCO Izpildpadomes priekšsēdētāja vietnieci. Latvijas Republikas pārstāve UNESCO Izpildpadomē bija UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Latvijai dalība UNESCO Izpildpadomē dod iespēju tieši ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu, sniedzot priekšlikumus, kritiku un komentārus Izpildpadomes sesijās par UNESCO darbību, programmu īstenošanu un attīstību, kā arī tā lomu un nozīmību starptautiskās politikas veidošanā. Atrašanās UNESCO Izpildpadomē un jo īpaši esot tās priekšsēdētāja vietnieka postenī Latvijai dod iespēju arī aktīvāk ar savām aktualitātēm, pieredzi un programmām iesaistīties UNESCO darbībā, nodrošināt pārliecinošu savu interešu aizstāvību un sev aktuālu jautājumu izvelšanu. Šī starptautiskā platforma ļauj arī Latvijai vēlreiz pierādīt sevi kā kvalificētu un augsti profesionālu dalībnieku starptautiska līmeņa debatēs un diskusijās, kā arī pierādīt sevi starptautiskās politikas veidošanā un globālās pārvaldības virzīšanā.