EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.07.17.

UNESCO LNK rīko vasaras skolu kultūras mantojuma izzināšanai 21.gs.

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē, ko raksturo sabiedrības un kultūras vērtību pārskatīšana, globālās, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumi, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Lai runātu par kultūras mantojuma nozīmi globālajā pasaulē un tā lomu 21. gadsimta izaicinājumu, tostarp vērtību pārskatīšanas, kultūras globalizācijas, digitālās paaudzes, ietvarā, no 3. līdz 5. jūlijam notiek UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) vasaras skola “Kultūras mantojums lietojumā 21. gadsimtā” skolu, bibliotēku un muzeju pārstāvjiem.

Brīvā un atraktīvā vidē viņi apgūst zināšanas, attīsta prasmes, meklē iedvesmu un impulsu turpmākam darbam gan ar skolu jauniešiem, gan ar dažāda vecuma bibliotēku un muzeju apmeklētājiem īpaši vērtībizglītības un vietējā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

Vasaras skolas uzmanības centrā ir stāstniecība, tās apgūšana un nozīmes izcelšana mantojuma saglabāšanā un personības izaugsmē. Stāstniecība mūžizglītības ietvarā sniedz iespēju ikvienam sevi realizēt visos vecuma posmos, nemitīgi uzlabojot dzīves kvalitāti un kultūrvidi. Stāstus un stāstniecību UNESCO izceļ gan kā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmi un stāstu kā vērtību, gan kā nozīmīgu prasmi un metodi, kas palīdz stiprināt starppaaudžu dialogu, sekmē izpratni un cieņu pret citām kultūrām un veicina sinerģiju starp dažādiem mantojuma veidiem.
Vasaras skolas mērķi ir, pirmkārt, izcelt vietējā kultūras mantojuma būtisko lomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, otrkārt, sniegt praktiskus ieteikumus un padomus vietējās sabiedrības iesaistīšanai vietējā mantojuma saglabāšanā un tā pārradīšanā, treškārt, veicināt mantojuma izglītību kā nozīmīgu izglītības ilgtspējīgai attīstībai daļu un veidu, kā runāt par 21. gadsimta sabiedrības, kultūras un vides izaicinājumiem.

“Kultūras mantojuma saglabāšanai un nemitīgai tā pārradīšanai ir nozīmīga loma mūsdienu aktuālo izaicinājumu risināšanā. Zināšanas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo kultūras mantojumu sniedz nenovērtējamu resursu iedvesmai, inovācijām un attīstībai. Izpratne, prasmes un uzdrīkstēšanās ir atslēga šo bagātību atklāšanai,” stāsta Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāre.

Arī izglītībā saskaramies ar situācijām, kas liek pārskatīt ierastās prakses un meklēt ceļus, kas tuvina gan savas kultūras un mantojuma izzināšanai, gan starpkultūru dialogam un kultūru daudzveidības novērtēšanai, tādējādi saglabājot katras kultūras unikalitāti un atšķirīgumu un dodot pretsparu globalizācijas tendencei kultūru vienādot.

UNESCO īsteno mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz šīm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.

Vasaras skola norit viesu mājā „Upmaļi” Līgatnes novadā.