EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

ICCROM

Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) ir 1959.gadā pēc UNESCO Ģenerālās konferences iniciatīvas dibināta starpvaldību organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas veicināšanai. ICCROM šobrīd ir pasaulē lielākā profesionālā organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas, restaurācijas, konservācijas un remonta jautājumos, kuras sastāvā ir 133 dalībvalstis.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) koordinē un vada Latvijas dalību ICCROM. UNESCO LNK nodrošina apriti un pieeju informācijai par ICCROM iespējām Latvijas ekspertiem un profesionāļiem, sniedz informāciju un atbalstu ikvienam interesentam par ICCROM un tā programmām, kā arī koordinē Latvijas dalību dažādās ICCROM starpvaldību sanāksmēs un tikšanās. Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Latvijas ekspertu iesaisti ICCROM programmās, UNESCO LNK aicina ikvienu interesentu sekot līdzi ICCROM piedāvātajām iespējām arī ICCROM mājas lapā, par to informējot UNESCO LNK.

Latvijas pievienošanās ICCROM
2012.gada 31.martā ICCROM dalībvalstu saimē tika oficiāli uzņemta arī Latvija, kļūstot par 131 ICCROM dalībvalsti. Jau vairākus gadus Latvijas profesionālās institūcijas izteica vēlēšanos iesaistīties ICCROM darbībā, kā rezultātā 2010.gada 19.februārī UNESCO LNK Asambleja pieņēma lēmumu par Latvijas pievienošanos ICCROM. Sagatavošanas darbus veica UNESCO LNK 2011.gada janvārī izveidotā darba grupa.  
 
ICCROM sniegtās iespējas Latvijai 
Pievienošanās ICCROM sniedz iespēju arī Latvijas kultūras mantojuma jomas speciālistiem iesaistīties ICCROM darbā, uzlabot zināšanas ICCROM rīkotajās apmācībās un izmantot starptautiskās pētniecības un konsultāciju iespējas. 
 
Apmācība: Latvijas kultūras mantojuma speciālisti var pilnveidot savas zināšanas un prasmes. ICCROM piedāvā apmācības par kultūras mantojuma saglabāšanu, organizē profesionālus apmācību un pieredzes apmaiņas kursus un izstrādā un izplata jaunus izglītojošus līdzekļus un materiālus par dažādiem saglabāšanas un restaurācijas izaicinājumiem, aktualitātēm un problēmjautājumiem. Apmācībās tiek lielākoties organizētas, koncentrējoties uz noteiktu restaurācijas jomu, pilnveidojot dalībnieku specializētās zināšanas un prasmes, piemēram, akmens, koka, papīra, auduma un stikla restaurācijā. 
 
Informācija: Dalība ICCROM sniedz plašas iespējas izmantot pasaulē lielākajā specializētajā bibliotēkā restaurācijas jomā un dokumentācijas centrā pieejamos materiālus par kultūras mantojuma saglabāšanu un restaurāciju, kā arī ICCROM bibliogrāfiskās datubāzes. Liela daļa informācijas un publikāciju ir pieejami ICCROM tiešsaistes bibliotēkā. Ja ir nepieciešama tehniska informācija vai padoms, ICCROM nodrošina gan iespēju doties uz Romu, kur atrodas ICCROM laboratorija un veikt konkrētu analīzi un izpēti uz vietas šajā laboratorijā, gan arī sniedz tehniskus padomus un atbildes rakstiski, iesakot dažādus starptautiskus jomas ekspertus.
 
Pētījumi un profesionālu standartu izstrāde: ICCROM ir vadošā organizācija pasaulē, kas ar profesionāļu dialoga palīdzību strādā arī pie dažādu profesionālo standartu, prasmju un prasību definēšanas un pilnveidošanas kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas jomā. ICCROM īsteno kopīgas izpētes un pētniecības pilotprogrammas, kā arī organizē un koordinē ekspertu tikšanās, lai radītu un veicinātu vienotas pieejas un metodoloģijas mantojuma saglabāšanai un definētu starptautiski vienotus principus zinātnes, tehnikas un ētikas jautājumos attiecībā uz kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju. ICCROM arī izstrādā vadlīnijas kultūras mantojuma pārvaldības plānu un riska pārvaldības sistēmu izstrādei un ieviešanai, kā arī analizē to atbilstību. Latvijas speciālisti var iegūt jaunas zināšanas un sniegt savu pienesumu šo standartu izstrādāšanā. Pētījumu veikšanā palīdz ICCROM laboratorija. 
 
Sadarbība: ICCROM ietvaros Latvijas speciālistiem paveras plašas iespējas sadarboties ar dažādām organizācijām un institūcijām, kas rūpējas par mantojuma saglabāšanu, restaurāciju un pētniecību, un konsultēties par kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem. ICCROM īsteno starpdisciplinārus projektus, kuri saved kopā dažādu jomu speciālistus, tādējādi sniedzot iespēju mūsu speciālistiem bagātināt savas zināšanas. 
 
Atbalsts: ICCROM konsultē un sniedz rekomendācijas par kultūras vērtību saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī nodrošina tehnisko atbalstu. ICCROM organizē seminārus un atbalsta dažādas aktivitātes un iniciatīvas, kas veicina izpratni un atbalstu mantojuma saglabāšanai un restaurācijai, uzlabo mantojuma saglabāšanas un restaurācijas darba standartus un praksi, kā arī izpratni par šo jomu nozīmību. 
 
Atpazīstamība: Dalība ICCROM veicina Latvijas atpazīstamību pasaulē. Latvijas speciālisti var publicēt savus rakstus ICCROM izdevumos un konsultēt par dažādiem mantojuma saglabāšanas jautājumiem, tādējādi daloties Latvijas pieredzē par kultūras mantojuma saglabāšanu un restaurāciju. 
 
UNESCO un ICCROM sadarbības pamatā ir kopīgi centieni veicināt un nodrošināt gan sabiedrības izpratni un apziņu par prioritātēm kultūras vērtību saglabāšanas jomā, gan arī mobilizēt atbilstošās institūcijas un iestādes visā pasaulē vienotai darbībai un sadarbībai mantojuma apzināšanā un tā profesionālas pārvaldības nodrošināšanā. 
 
UNESCO un ICCROM sadarbojas šādu programmu īstenošanā: 
Materiālā mantojuma pārvaldības veicināšana un saglabāšanas sistēmas pilnveide;
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana;
Kustamā mantojuma saglabāšana un mantojums muzejos;
Mantojuma saglabāšana bruņotu konfliktu un dabas katastrofu gadījumā;
Mantojuma nelegālas izvešanas un tirdzniecības ierobežošana;
Zemūdens mantojuma saglabāšana;
Mantojuma vietu/ objektu saglabāšana pēc dabas katastrofām un dažādām avārijām 
 
ICCROM ir viena no trīs UNESCO Pasaules mantojuma centra padomdevējiestādēm. Šo padomdevēju uzdevums ir konsultēt Pasaules mantojuma komiteju par Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojumu (1972) (turpmāk Konvencija) īstenošanu, asistēt Komitejas darba sagatavošanā un palīdzēt attīstīt un īstenot Komitejas stratēģiskos virzienus. ICCROM pārrauga Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vērtību stāvokli, sniedzot padomu tehniskos jautājumos, izskatot starptautiskās sadarbības priekšlikumus un piedaloties zinātniski pētnieciskajā darbā Konvencijas ietvaros. Tāpat ICCROM piedalās periodiskās ziņošanas procesā un Konvencijas Operatīvo vadlīniju pārskatīšanā un konsultē Konvencijas dalībvalstis, Pasaules mantojuma centru un Pasaules mantojuma komiteju par dažādiem jautājumiem saistībā ar Konvencijas īstenošanu.