EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.08.16.

Parakstīts nodomu protokols par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā

Šodien, 2016. gada 17. augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika, Alsungas novada domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un biedrības "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" valdes priekšsēdētāja Dace Martinova parakstīja nodomu protokolu par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā.

Nodomu protokols paredz turpināt iesākto sadarbību, rūpējoties par suitu kultūrtelpas saglabāšanu, kas kopš 2009. gada iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama glābšana, sarakstā. Savstarpējās vienošanās pamatā ir apņemšanās veidot labvēlīgus nosacījumus un atbalstīt suitu kopienu tās centienos praktizēt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm savu nemateriālo kultūras mantojumu. Par prioritārām sadarbības jomām noteikta izglītība, kā arī vietējās kopienas, jo īpaši bērnu un jauniešu iesaiste sava mantojuma apzināšanā, praktizēšanā, izpētē, popularizēšanā un tālāknodošanā.

Kultūras ministre, UNESCO LNK Asamblejas prezidente Dace Melbārde uzsver: “Esmu gandarīta, ka kopīgais mērķis – stiprināt nemateriālā kultūras mantojuma lomu kā piederības, atpazīstamības un attīstības resursu radītāju – pulcina kopā gan valsts, tai skaitā akadēmiskās jomas, gan pašvaldību, gan nevalstiskā sektora spēkus mērķtiecīgam un ilgtspējīgam darbam. Vienlaikus esam pārliecināti, ka šajā nozīmīgajā darbā mums piebiedrosies aizvien jauni sadarbības partneri no dažādām tautsaimniecības nozarēm, jo nemateriālais kultūras mantojums ir svarīgs avots gan kultūras tālākam uzplaukumam, veicinot jaunradi, gan ļoti nozīmīgs zināšanu krājums izglītības aktivitātēm, gan resurss un iedvesmas avots ekonomiskajai izaugsmei, īpaši domājot par pašvaldību attīstību.”

“Nodomu protokols par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā ir uz nākotni vērsts akts un, manuprāt, šoreiz īpaši būtiski akcentēt izglītības sfēru. Ir nozīmīgi rūpēties par to, lai neizklīstu jaunā suitu paaudze, taču jau šobrīd ir pieņemts lēmums slēgt Jūrkalnes pamatskolu. Nozīmīgi, ka Alsungas vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādēs māca suitu tradīcijas un veicina izpratni par suitu kultūrtelpu kā veselumu. Ar šo partneru vienošanos, kas ir būtisks solis turpmākajai sadarbībai, ceram vērst uzmanību uz šiem jautājumiem,” stāsta biedrības "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" valdes priekšsēdētāja Dace Martinova.

Šogad aprit 15 gadi kopš Krišjāņa Barona Dainu skapja iekļaušanas UNESCO dokumentārā mantojuma programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, un pasākumā “Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā” Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Dace Bula sniedza ieskatu, kādu vietu suitu mantojums ieņem Dainu skapī un Latviešu folkloras krātuves kolekcijā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir sagatavojis izdevumu „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Latvijas pieredze”, kas nāk klajā laikā, kad apritējuši desmit gadi kopš stājās spēkā UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. “Konvencija starptautiskajās diskusijās tiek vērtēta kā būtisks pagrieziena punkts gan starpvalstu sadarbībā, gan normatīvo instrumentu jaunradē kultūras mantojuma jomā, gan arī valstu ieinteresētībā kultūras tradīciju saglabāšanā. Izdevums ir veidots, balstoties uz vēlmi iepazīt sabiedrības īpaši nevalstisko organizāciju pieredzi saistībā ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas norisēm kā galvaspilsētā, tā Latvijas reģionos,” stāsta Latvijas Kultūras akadēmijas docente, pētniece Anita Vaivade. Izdevums bez maksas pieejams Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā).

Informāciju sagatavoja:
Inga Bika
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985, 26443166
inga.bika@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv