EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.09.11.

Vienojas par atbalstu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas finansējuma palielinājumam


Trešdien, 14. septembrī LR Kultūras ministrijā notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēde. Tajā LNK locekļi, kuru lokā kopumā ir 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, vienojās par atbalstu UNESCO LNK finansējuma palielinājumam, apņemoties iesaistīties diskusijās par to savu pārstāvēto nozaru un kompetences ietvaros.

UNESCO LNK ir valsts budžeta finansēta iestāde. Valsts budžeta finansējums ik gadu tiek piešķirts UNESCO LNK administratīvās darbības nodrošināšanai. UNESCO programmu īstenošana Latvijā notiek no papildus piesaistītā finansējuma, veidojot partnerība ar dažādām valsts institūcijām (piemēram, LR Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitāti u.c.) un starptautiskajām organizācijām (UNESCO un tās institūcijām, Eiropas Komisiju u.c.), kā arī īstenojot projektus UNESCO Līdzdalības programmas ietvaros un sadarbībā ar citu valstu UNESCO nacionālajām komisijām, kā arī pašvaldībām un privāto sektoru (piemēram, L’Oreal Baltic).

LNK locekļi sanāksmē tika arī informēti par Latvijas dalību UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijā šā gada 25. oktobrī – 10. novembrī un UNESCO Izpildpadomes 187. sesijā 21. septembrī – 6. oktobrī. Novērtējot mūsu valsti un tās pārstāvjus kā profesionālu partneri, Latvija darbam UNESCO Izpildpadomē tika ievēlēta 2009. gadā laika posmam līdz 2013. gadam. Latviju Izpildpadomes sesijās pārstāv UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, kura pašlaik ir arī UNESCO Izpildpadomes prezidenta vietniece.

Asamblejas sēdē tika apstiprināts atjaunotais UNESCO LNK nozaru programmu padomju nolikums, precizējot, ka UNESCO LNK tiks veidotas trīs pastāvīgas ekspertu padomes – kultūras, informācijas sabiedrības un zinātnes jautājumos. Programmu padomju sastāvā darbosies individuāli, attiecīgajās nozarēs respektējami speciālisti, un atjaunoto programmu padomju personālsastāvu plānots apstiprināt līdz šā gada beigām.

Asamblejas sēdē tika izskatīti arī sadarbības priekšlikumi ar UNESCO LNK, piešķirot UNESCO LNK patronāžu. Vienbalsīgi tika atbalstīta apgāda „Jumava” grāmatas „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ēka. Projekts. Autori. Process” izdošana un izplatīšana, izceļot 1999. gada UNESCO rezolūciju par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam.

UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā. Asambleja ir LNK augstākā lēmējinstitūcija, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. Tajā darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai UNESCO kompetences jomās.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv