EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.01.10.

UNESCO pasludinājusi 2010. gadu par Bioloģiskās daudzveidības un Kultūru tuvināšanās gadu


2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu un Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu.

Bioloģiskās daudzveidības jautājumiem tas veltīts, vēršot papildus sabiedrības uzmanību Tūkstošgades mērķiem vides ilgtspējības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī atgādinot par 1992. gada Konvencijā „Par bioloģisko daudzveidību” uzņemtajām saistībām apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamatā ir jau minētā 1992. gadā Riodežaneiro pieņemtā konvencija „Par bioloģisko daudzveidību”. To parakstījušas 192 UNESCO dalībvalstis. Latvija Konvenciju ratificēja 1995. gadā, tāpat kā citas dalībvalstis apņemoties veidot gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbības sistēmu informācijas par bioloģisko daudzveidību apmaiņai.

Jau kopš organizācijas dibināšanas brīža UNESCO ir īstenojusi un atbalstījusi aktivitātes, kas veicina zinātnisko pētniecību bioloģiskās daudzveidības jomā un vides aizsardzībā. Viena no būtiskākajām UNESCO aktivitātēm ir starptautiskās zinātniskās sadarbības programma „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere” (MAB)), kurai 1995. gadā pievienojās arī Latvija, izveidojot MAB Latvijas Nacionālo komiteju, ar kuras iniciatīvu un aktīvu darbību Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gadā tika iekļauts UNESCO Biosfēras rezervātu tīklā.

Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu – augu, dzīvnieku, sēņu un mikroorganismu daudzveidība uz Zemes. To veido arī šo dzīvības formu sabiedrības un biotopi, kur tie dzīvo. Saskaņā ar Konvencijas „Par bioloģisko daudzveidību” bioloģiskā daudzveidība nozīmē dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai skaitā uz sauszemes, jūrās un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas tie ir. Tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām. Bioloģisko daudzveidību jāsaprot trijos līmeņos: sugu daudzveidība (dažādas sugas), ģenētiskā daudzveidība (gēnu dažādība, ko satur augi, dzīvnieki, sēnes, mikroorganismi, un tā parādās vienas sugas robežās) un ekosistēmu daudzveidība (dažādas ekosistēmas).

Gada ietvaros UNESCO aicina visas tās dalībvalstis pārvērtēt paveikto un izvērtēt savu darbību vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī izkopt sabiedrības izpratni par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un lomu ilgtspējīgai attīstībai, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides saudzēšanu un rūpes par to, sekmēt projektus un attīstību, kas nemazina un nekaitē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ar šo gadu iesākas arī Starptautiskās dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005. – 2014.) otrā puse, kuras ietvaros īpašu uzmanību Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) vērš tieši uz izglītības lomu un atbildību tādas attieksmes veidošanā, kas ir pārdomāta pret vidi un bioloģisko daudzveidību.

Līdzīgi kā dabas bagātības slēpjas tās daudzveidībā arī kultūru krāšņums un vērtības atklājas tikai spējot iedziļināties tajā un saprast visā to daudzveidībā. Tāpēc UNESCO 2010. gadu līdzās Bioloģiskās daudzveidības gadam ir pasludinājis arī par Starptautisko kultūru tuvināšanas gadu. Tā mērķis ir veicināt kultūru tuvināšanās idejas izkopšanu ar pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas veidošanu starp iesaistītajām pusēm visdažādākajos līmeņos gan nacionāli, gan reģionāli, gan arī starptautiski.

Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada pamatā ir UNESCO Konstitūcijā ierakstītais mērķis – veicināt miera kultūru pasaulē ar savstarpēja dialoga palīdzību izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informāciju jautājumos. UNESCO visā pasaulē sevi ir pierādījusi kā nozīmīgāko starpvaldību organizāciju miera uzturēšanā un starpkultūru dialoga iespējamības veicināšanā, balstoties uz cieņu pret kultūru atšķirībām, interesi izzināt kultūru daudzveidību un centieniem saglabāt cilvēces atmiņu un tās materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu kā instrumentus un pierādījumu mierīgai līdzāspastāvēšanai.

Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstarpēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpausmju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā, tādējādi vēlreiz apliecinot UNESCO dibināšanas mērķu un darbības aktualitāti arī šodien. 2010. gadā UNESCO svinēs savu 65. gadadienu.


Papildinformācija par Bioloģiskās daudzveidības gadu:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/science/SBDG.html

Papildinformācija par Kultūru tuvināšanas gadu:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/SKTG.html


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv