EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.11.05.

UNESCO LNK nosūtījusi atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 3. redakciju

Saskaņā ar likumu Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ir izstrādājusi un Rīgas domes priekšsēdētājam, Pilsētas attīstības departamentam, Pilsētplānošanas nodaļai, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai iesniegusi rekomendācijas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna 3. redakcijai.

UNESCO LNK rekomendācijas sagatavotas, pamatojoties uz 2005. gada 7. oktobra UNESCO LNK Kultūras programmu padomes sanāksmes rezultātiem, ievērojot UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. un 29. sesijas lēmumus par Rīgas vēsturisko centru (turpmāk tekstā - RVC) un UNESCO – Francijas sadarbības līguma ekspertu atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānu (turpmāk tekstā - RVC plānu).

Atzinīgi vērtējot paveikto darbu pie RVC plāna izstrādes, UNESCO LNK vērsusi Rīgas pilsētas atbildīgo institūciju uzmanību tam, ka ir nepieciešams turpināt darbu pie tā pilnveidošanas.

„Viens no RVC plāna veiksmīgas īstenošanas priekšnoteikumiem ir iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā un izpratne par sagaidāmajām pārmaiņām. Tāpēc plāna īstenošanas laikā īpašu uzmanību būtu nepieciešams veltīt sabiedrības izglītošanas darbam, skaidrojot gan RVC kā pasaules mantojuma objekta statusa nozīmi, gan nepieciešamību saglabāt esošās unikālās vērtības RVC,” teikts UNESCO LNK atzinumā.

Lai nodrošinātu efektīvu kultūras mantojuma saglabāšanu, UNESCO LNK iesaka arī izstrādāt īpašas apmācības programmas, mācību un uzziņu materiālus īpašniekiem, kas vēlas apgūt kultūras mantojumam draudzīgu ēku apsaimniekošanu un atjaunošanu.

Savukārt UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 28. sesijas un 29. sesijas pieņemtais lēmums par Rīgas vēsturisko centru norāda uz divām prasībām RVC: saglabāt neaizbūvētas vēsturiskās ūdensteces un ūdenstilpnes kā publisku ārtelpu, kā arī izvērtēt visus pēdējo gadu laikā tapušos un plānotos projektus RVC un tā aizsardzības zonā, veicot to vizuālās ietekmes izpēti, lai nodrošinātu vizuālo vienotību RVC un tā aizsardzības zonā.

Tāpat UNESCO LNK aicina radīt RVC plāna vienkāršota redakcija iedzīvotājiem, kurā būtu atspoguļotas galvenās paredzamās izmaiņas. Tādējādi tiktu veicināta arī iedzīvotāju aktivitāte, izsakot priekšlikumus un savu viedokli par RVC plānu.