EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.09.09.

UNESCO LNK gatavojas UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijai


Vakar, 15. septembrī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēdē galvenā uzmanība tika pievērsta gaidāmajai UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijai, kas notiks Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, no 2009. gada 6. oktobra līdz 23. oktobrim.

UNESCO LNK ģenerālsekretāre iepazīstināja Asambleju ar informāciju par UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesiju un Latvijas Republikas (LR) delegācijas uzdevumiem tajā. Tika apstiprināts arī delegācijas sastāvs, un tajā ir: Tatjana Koķe, LR izglītības un zinātnes ministre, Jānis Kārkliņš, LR vēstnieks UNESCO un Francijā, Andris Vilks, UNESCO LNK prezidents, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, Vita Timermane - Moora, LR Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta 1. sekretāre un Dagnija Baltiņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē kopā visu organizācijas dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu aizvadītā posma darbības rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs. Ģenerālā konference sasauc darba sesijas, lai reizi divos gados pieņemtu organizācijas darbības programmu un budžetu, bet reizi sešos gados – UNESCO vidējā termiņa stratēģiju. Lēmumus Ģenerālā konference pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumu pieņemšanas procesā katrai dalībvalstij Ģenerālajā konferencē ir viena balss.

UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesija notiks Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, no 2009. gada 6. oktobra līdz 23. oktobrim. Sesijas galvenie uzdevumi būs izvērtēt UNESCO vidējā termiņa darbības stratēģijas 2008. – 2013. gadam izpildi; izvērtēt UNESCO darbību aizvadītajos divos gados (2008. – 2009.) un izskatīt un pieņemt organizācijas darbības programmu un budžetu 2010. – 2011.gadam; uzsākt UNESCO darbības programmas un budžeta izstrādi 2012. – 2013.gadam; izvērtēt UNESCO darbības vispārējo politiku, īpašu uzmanību koncentrējot uz pasaulē aktuālajiem jautājumiem organizācijas kompetences jautājumos.

Ģenerālās konferences 35. sesijā notiks arī jaunā UNESCO ģenerāldirektora vēlēšanas. Vakar UNESCO Izpildpadome sāka šī amata kandidātu intervijas.

UNESCO LNK Asambleja vakar apstiprināja arī izmaiņas UNESCO LNK sastāvā, par LR Ārlietu ministrijas pārstāvi UNESCO LNK apstiprinot Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta direktoru Māri Klišānu, kā arī pieņēma izmaiņas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikumu. UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas pagaidu saraksts nolikumā uzlaboti tā izveides principi, nomināciju vērtēšanas procedūra un dokumentācija.

Asambleja ir UNESCO LNK augstākā institūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā.

UNESCO ir 1945. gada dibināta ANO specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un sešas asociētās valstis, tādējādi apliecinot organizācijas darba aktualitāti un nozīmi visā pasaulē. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv