EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.01.09.

UNESCO LNK ekspertu grupa izstrādā rekomendācijas par profesionālās izglītības attīstību Latvijā


Darbu ir sākusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) izveidota ekspertu grupa, kas gatavo ziņojumu par profesionālās izglītības attīstību un atbilstību darba tirgum Latvijā. Tā ietvaros tiek veikta izglītības politikas dokumentu analīze un rīkotas fokusgrupu diskusijas ar profesionālo skolu direktoriem, mācībspēkiem, audzēkņiem, kā arī darba devējiem un sociālajiem partneriem.

„Profesionālā izglītība un tās atbilstība darba tirgus prasībām ir viena no aktuālākajām tēmām šodienas darba tirgus problēmu risināšanā, tādēļ tieši šis jautājums ir ietverts konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” darba kārtībā un tāpēc tiek rīkotas šīs fokusgrupu aptaujas, kurās īpaša uzmanība tiek pievērsta koncepcijai „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”. Profesionālajā izglītībā iesaistītie eksperti tiek aicināti izteikt savas domas par profesionālās izglītības prestižu, pieejamību iedzīvotājiem mūžizglītības kontekstā, kā arī – par profesionālās izglītības saturu, audzēkņu sagatavotību un atbilstību darba tirgus prasībām.,” informē UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja Baiba Moļņika.

Plānots, ka ziņojums izskatīšanai konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” tiks iesniegts šā gada februāra beigās. Konsultatīvās Padomes „Izglītība visiem” sanāksmes ir atklātas, un tajās piedalīties tiek aicināti arī masu mediju pārstāvji un citi interesenti.

Saskaņā ar apstiprināto darba plānu diskusijas Konsultatīvajā Padomē tiek organizētas par šādiem tematiem: izglītība sociālai iekļaušanai, izglītība pilsoniskai līdzdalībai, izglītība integrācijai darba tirgū un izglītība pašrealizācijai mūža garumā. 2008. gadā tika sagatavots ziņojums „Galvenās problēmas un risinājuma virzieni iekļaujošās izglītības ieviešanai Latvijā”, kuru izstrādāja UNESCO LNK izveidota ekspertu grupa. Ziņojums tika prezentēts un apspriests konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmē 2008. gada 24. aprīlī, galveno uzmanību pievēršot starpnozaru jautājumiem. Sanāksmes gaitā tika izstrādāti ieteikumi un priekšlikumi iekļaujošās izglītības ieviešanai Latvijā, kas apkopoti un nodoti Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts Speciālās izglītības centra rīcībā. Tāpat 2008. gadā, akcentējot iekļaujošās izglītības jautājumus, tika organizētas vairākas reģionālās konferences. Noslēdzot šo konferenču ciklu, tika sagatavots noslēguma dokuments, kurā raksturota situācija iekļaujošajā izglītībā, definēti mērķi un uzdevumi, kas veicami, lai Latvijā tiktu ņemtas vērā un risinātas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, veicinot ikviena sabiedrības locekļa līdzdalību izglītības procesā, kultūras vidē un vietējā sabiedrībā. Šis dokuments ir publicēts Valsts speciālās izglītības centra mājas lapā www.vsic.gov.lv un izmantots izglītības politikas dokumentu izstrādei un normatīvās bāzes pilnveidei, pētniecisko un darbības projektu izstrādei iekļaujošās izglītības un sociālās iekļaušanas jomā kopumā, kā arī dažādu avotu finansējuma plānošanai. Visu reģionālo diskusiju un konferenču kopsavilkumi ir atrodami UNESCO LNK mājas lapā www.unesco.lv.

Konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” piedalās valdības pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, vietējo pašvaldību pārstāvji, ekonomiskā sektora pārstāvji, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvji. Tās priekšsēdētāja ir izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv