EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.05.13.

UNESCO LNK Asambleja lemj par atbalstu kultūrai un zināšanu sabiedrības attīstībai

“Zināšanu sabiedrība ir sabiedrība, kuras virzītājspēks ir kultūra un izglītība un kas ir aicināta, izzinot sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās vides daudzveidību, radīt jaunas zināšanas un tās izmantot kopīgās labklājības veicināšanai,” UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asamblejas sēdē 24. maijā tā vienojās tās locekļi.

Nacionālā bibliotēka – zināšanu sabiedrības simbols
UNESCO LNK Asambleja pieņēma lēmumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā zināšanu sabiedrības un tās attīstības simbola īpašu izcelšanu gan 2014. gadā, gan Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts nav tikai ēkas būvniecība. Tā būs vieta, kur attīstīties zināšanu sabiedrībai. Turklāt tā nebūs tikai Rīgas pilsētai un iedzīvotājiem atvērta informācijas un zinašanu pasaule. Tā vienos Latvijas reģionus, jo projekts "Gaismas tīkls" ir viens no Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozīmīgākajiem projektiem šobrīd Latvijā. Jaunā Nacionālās bibliotēkas ēka ir projekts pasaulei, kas iemieso UNESCO idejas un vērtības un būs tikšanās vieta un platforma dialogam starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā, ideju laboratorija vispārējai ekspertīzei un intelektuāls forums, spēka avots izglītībai, kultūrai un informācijai un zināšanu sabiedrības attīstības stiprināšanai.

Kā zināms, 1999. gadā UNESCO dalībvalstis Ģenerālās konferences laikā pieņēma rezolūciju par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projektu, kurā aicināja dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt visu iespējamo atbalstu šī projekta īstenošanā. Tas bija apliecinājums, ka pasaulei nepieciešama šāda starptautiski atpazīstama un daudzfunkcionāla ēka, kas sekmēs kultūras mantojuma saglabāšanu, nodrošinās pieeju izglītībai, zinātnes un kultūras informācijai, veicinās kultūras daudzveidību, etniskās zināšanas un savstarpējo sapratni. Līdzīgu UNESCO atbalstu pasaulē ir saņēmis tikai vēl viens projekts – slavenās Aleksandrijas bibliotēkas būvniecība Ēģiptē.

Sava kandidatūra UNESCO labās gribas vēstnieka titulam
UNESCO LNK Asambleja pieņēma lēmumu par sadarbības attīstību ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Jomas, kurās sadarbības attīstībā īpaši tiks izceltas UNESCO vērtības, ir izglītība, kultūra un sabiedrības attīstība. Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta kultūras un izglītības jomas, uzlabojumus pilsētvidē, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, dzīvnieku aizsardzībai un sociālajām grupām, kurām tas visvairāk nepieciešams.

Sadarbības ietvaros UNESCO LNK Asambleja, izceļot Borisa Tetereva ieguldījumu Latvijas kultūras attīstībā un UNESCO ideju stiprināšanā, nolēma virzīt viņa kandidatūru UNESCO labās gribas vēstnieka statusam. Šī statusa piešķiršana ir UNESCO ģenerāldirektora un Sekretariāta kompetence, un UNESCO nacionālās komisijas var izvirzīt kandidātus.

Uzņems jaunus dalībniekus tīklā “Stāstu bibliotēkas”
Sēdē pieņemts arī UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” nolikums, un šā gada 3. jūnijā plānots sākt jaunu bibliotēku pieteikumu pieņemšanu dalībai tīklā.

Tīkls “Staštu bibliotēkas” veidots, lai veicinātu neformālo izglītību kultūras mantojuma jomā un aktualizētu to caur stāstniecību, kas ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jaunais nolikums paredz, ka ik pēc četriem gadiem notiek tīkla paplašināšana.

Par UNESCO LNK Asambleju
Asambleja ir UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. Tajā darbojas 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis, veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai UNESCO kompetences jomās.

UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.