EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.03.09.

Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” 2009
Atzīmējot Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” no š.g. 20.-25.aprīlim, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī ar Valsts Speciālās izglītības centru aicinās izglītības pārvaldes, izglītības iestādes un citus sadarbības partnerus organizēt daudzveidīgus pasākumus ar vienojošo tēmu – „Radošie risinājumi ceļā uz izglītību visiem”, īpaši pievēršoties pirmsskolai. Pasākumu ievirze ir iespējami plašāk pievērsties praksei Latvijas reģionos, tiem jauninājumiem, kas ir veidojušies mūsu valsts izglītības iestādēs. Šāda veida reģionalizācija ir svarīga arī tādēļ, lai tos varētu apmeklēt tuvāk esošie izglītības iestāžu un citu pašvaldību institūciju pārstāvji, tādejādi veicinot reģionālo sadarbību.

Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” pasākumi tiks uzsākti 20.aprīlī Jelgavā, iepazīstoties ar iekļaujošās izglītības pieredzi pirmsskolas izglītības iestādē „Rotaļa”, pēctecības nodrošināšanu attiecībās „pirmsskola – skola” Jelgavas 1.sanatorijas internātpamatskolā un sadarbību ar ģimenēm, kurās aug bērns ar speciālām vajadzībām.

Latgalē pasākums notiks 21.aprīlī Daugavpils 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, pievēršoties darba specifikai bērnu ar redzes traucējumiem izglītošanā, individuālajiem izglītības plāniem un komandas darbam.

Rīgā 22.aprīlī interesentus uzņems 204.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā uzkrāta pozitīva pieredze pedagoģiskās un medicīniskās korekcijas darbā ar bērniem, kuriem ir dažādi redzes traucējumi. Šajā pieredzē labprāt gatavas dalīties iestādes vājredzīgo un neredzīgo speciālās pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas terapeite un medmāsa - ortoptiste.


Kurzemē, Talsu rajonā 23. aprīlī plānoti divi pasākumi. Sabiles vidusskola iepazīstinās ar piecgadīgo un sešgadīgo grupu brīvā laika aktivitātēm - rotaļām ar dziedāšanu. Tajās piedalās skolotāja palīgs valsts programmas „Čigāni (romi) Latvijā” ietvaros. Paredzēts koncerts, kurā piedalīsies skolēni, kuri apgūst pamatizglītību dažādās izglītības programmās. Tiek organizētas arī radošo darbu darbnīcas – integratīvās nodarbības: rotaļu darbnīca, rokdarbu darbnīca, mūzikas darbnīca, mājturības un tehnoloģiju darbnīcas, vizuālās mākslas darbnīca u.c., kuru dalībnieki ir speciālo klašu un sākumskolas klašu skolēni. Pasākumā pievērsīsimies atbalsta personāla (speciālā pedagoga, sociālā pedagoga) praktiski atbalsta sniegšanas paņēmieniem skolēniem un notiks sarunas ar pedagogiem, kuri realizē speciālās izglītības programmas. Savukārt, Upesgrīvas speciālās sākumskolas pasākuma temats ir interešu izglītība un brīvā laika pavadīšana. Plānota bērnu darbu izstāde, teātra izrāde, izteiksmīgas runas demonstrējumi, horeogrāfijas pulciņu uzstāšanās (tautas dejas, līnijdejas, muzikālā ritmika), dziedātāju uzstāšanās (ansamblis, solo, dueti), fotoalbūmi (pasākumu, pulciņu darba, bērnu darbu, ekskursiju fotogrāfijas), videodemonstrējumi (pasākumi skolā, ārpus tās), slaidrādes (pasākumu, pulciņu darba, bērnu darbu, ekskursiju fotogrāfijas), interešu pulciņu nodarbību vērošana, vizuālās mākslas, lietišķās mākslas, vides pulciņa nodarbības.

Valmieras rajonā 24.aprīlī pasākumi plānoti vairākās izglītības iestādēs. Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte" pasākuma temats – „Bērni ar speciālām vajadzībām - speciālā iestādē un atbilstoši attīstības traucējumam speciālā grupā, tās iespējas un nodrošinājums”. Savukārt, Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde " Buratino" stāstīs par darbu ar bērniem ar speciālajām vajadzībām - speciālajā iestādē, kurā grupā tiek integrēti bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem, bet pamatā - ar valodas un stājas traucējumiem. Šajā iestādē ir arī izveidotas vispārēja tipa grupas un čigānu tautības bērnu iekļaujošas grupas ar čigānu tautības atbalsta personālu. Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis" pieredzes izklāsta temats ir bērni ar speciālām vajadzībām, kas integrēti vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē, kurā divās grupās tiek īstenota valodas attīstības traucējumu programma, bet pārējās grupās ir bērni ar dažādiem citiem attīstības traucējumiem. Šajā iestādē ir izveidots centrs valodas traucējumu labošanai bērniem, kuri apmeklē citas pirmsskolas izglītības iestādes un kuriem nav nodrošinātas nodarbības pie logopēda vai kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes (mājas bērni).

Cēsu rajona padome organizē vērienīgu pasākumu kopumu. No 21.aprīļa līdz 24.aprīlim Cēsu rajonā tiks organizētas „atvērto durvju dienas" skolās, kuras integrē bērnus ar speciālām vajadzībām (Cēsu 2.pamatskola, Veselavas un Rāmuļu pamatskolas, Jaunpiebalgas vidusskola) un pirmsskolas iestādēs. Tiks aicinātas piedalīties arī speciālās skolas un speciālās pirmsskolas iestādes. Pirmsskolas iestādes galvenokārt piedāvās iepazīties ar logopēda darbu. Tuvākajā laikā skolas sagatavos informāciju par konkrētu piedāvājumu un noteiks „atvērto durvju dienas" datumu, lai interesenti varētu pieteikties.|

Savukārt, 25.aprīlī Cēsis notiks konference "Iekļaujošās izglītības pieredze". Īpaši konferencei tiks sagatavota darba mape ar atbalsta materiālu paraugiem, kurus skolotāji izmanto darbā ar bērniem. Konferences darba kārtībā paredzēti vairāki ziņojumi: par iekļaujošo izglītību valstī informēs Valsts speciālas izglītības centra direktors Guntis Vasiļevskis, par iekļaujošā izglītību Cēsu rajonā - pedagoģiski medicīniskas komisijas vadītāja Biruta Dambīte, savukārt par iekļaujošās izglītības pieredzi ziņos Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas un Jaunpiebalgas vidusskolas pārstāvji. Par atbalsta materiāliem skolēniem informēs vairākas skolas: Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija - par materiālu latviešu valodā, bet Veselavas pamatskola, Straupes pamatskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Rāmuļu pamatskola, Pētera pamatskola, Cēsu 2. pamatskolas pirmsskolas grupa - par materiāliem, kurus izmanto darbā ar bērniem, un to izmantošanas rezultātiem.

Katra iestāde, kas iesaistīsies „Izglītība visiem” aktivitātēs parādīs interesentiem savu pedagoģiskā procesa organizāciju, analizēs tā priekšrocības un trūkumus. Interesentiem būs pieejami arī izdales materiāli un iestāžu sagatavotās vizītkartes. Noslēgumā notiks „apaļā galda” diskusijas par starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” labo piemēru un pieredzes izvērtējumu, izplatīšanu u.c. aktuāliem jautājumiem. Diskusijās tiks aicināti piedalīties pašvaldību, valsts institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Tuvākajā laikā skolas sagatavos informāciju par konkrētu piedāvājumu, lai interesenti (izglītības pārvalžu, pirmskolas izglītības iestāžu darbinieki u.c.) varētu pieteikties. Informācija par visiem pasākumiem Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā (norišu vietas, laiki, paredzamās aktivitātes) būs izvietota Valsts Speciālā izglītības centra mājas lapā – www.vsic.gov.lv. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Valsts speciālās izglītības centrs aicina izglītības iestādes, īpaši – pirmsskolas izglītības iestādes, kuras vēlas iesaistīties „Izglītība visiem” nedēļas aktivitātēs, pieteikt savus labās prakses piemērus ievietošanai Valsts speciālās izglītības centra mājas lapai, kur tiks izveidota labās prakses piemēru krātuve.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: baiba@unesco.lv

Māra Liepniece
Valsts speciālās izglītības centra metodiskā darba nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67201687
E-pasts: mara.liepniece@vsic.gov.lv