EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.11.10.

Spēkā stājies likums Par UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju


17. oktobrī ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” spēkā stājies Latvijas Republikas (LR) likums "Par Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālo komisiju".


Likums Saeimā pieņemts 28. oktobrī, un tas nosaka Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) darbības tiesisko pamatu, precizē tās funkcijas, mērķus, juridisko statusu un sastāvu.


Saskaņā ar šo likumu UNESCO LNK turpina darboties kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona LR Ministru kabineta pārraudzībā ar mērķi stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.


Galvenās LNK funkcijas ir nodrošināt un koordinēt sekmīgu Latvijas dalību UNESCO; būt par informācijas, koordinācijas un sadarbības veidošanas centru Latvijā UNESCO darbības ietvaros; izstrādāt un apstiprināt rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai; organizēt un koordinēt starpdisciplināru šo plānu izpildi; veidot, uzturēt un attīstīt sadarbības tīklus; sniegt atzinumus, paust viedokli un izteikt priekšlikumus par UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomas jautājumiem; kā arī piedalīties UNESCO un ar to saistīto starpvaldību un starptautisko organizāciju darbā.


Likums nosaka, ka UNESCO LNK prezidents ir LR kultūras ministrs, bet viceprezidenti – izglītības un zinātnes un ārlietu ministri. UNESCO LNK sastāvu kopumā veidos 21 loceklis, pārstāvot gan valsts, gan nevalstisko sektoru ar UNESCO darbību saistītos jautājumos, tādējādi veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā UNESCO mandāta ietvaros. LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs, kuru atklātā konkursā izraugās un pieņem darbā Asambleja.


Latvija pievienojās UNESCO 1991. gada 14. oktobrī. 1992. gadā ar likumu atbilstoši UNESCO Konstitūcijai tika izveidota UNESCO LNK, kas īsteno dažādas aktivitātes un programmas, lai stiprinātu izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmētu sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.


Redzamākās UNESCO LNK aktivitātes aizvadītajos 20 gados ir mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumu aktualizēšana UNESCO Pasaules mantojuma, „Pasaules atmiņa” un nemateriālā kultūras mantojuma programmu ietvaros, izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumu aizstāvība globālā rīcības plāna „Izglītība visiem” ietvaros, zinātnes ētikas jautājumu aizstāvība un zināšanu mobilizēšanas veicināšana, tai skaitā ik gadu piešķirot stipendijas sievietēm zinātnē, u.c.

Līdz šim UNESCO LNK darbību regulēja 1994. gada likums par UNESCO Latvijas Republikas Nacionālās komisijas Satversmes apstiprināšanu, kas šobrīd jau novecojis un vairs neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz ar to bija nepieciešams pieņemt jaunu likumu ar precizējumiem, skaidri definējot UNESCO LNK tiesisko statusu un uzdevumus atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam.


UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. Tā ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Šo mērķu īstenošanai UNESCO Konstitūcija paredz, ka katra dalībvalsts dibina savas valsts UNESCO Nacionālo komisiju UNESCO programmu īstenošanai dalībvalstī un kā aizstāvi un padomdevēju izglītības, zinātnes, kultūru, komunikāciju un informāciju jomu jautājumos.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv