EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.05.09.

Šodien noslēdzas UNESCO Kultūras daudzveidības festivāls


Šodien, 22. maijā noslēdzas Kultūras daudzveidības festivāls, kuru organizēja UNESCO Parīzē un daudzas citas UNESCO dalībvalstis laikā no 11. līdz 22. maijam, atzīmējot Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”.

21. maijs UNESCO atzīts par Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot sabiedrību atcerēties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.

UNESCO ģenerāldirektors Koičiro Macura Starptautiskajai dienai „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” veltītajā uzrunā norāda, ka šī diena un tās atzīmēšana nodrošina iespēju arvien stiprināt kultūru neatkarību, integritāti un dažādību un caur izglītību, zinātni, kultūru un komunikāciju sekmēt pašcieņas, vienlīdzības un savstarpējās cieņas – svarīgākos demokrātiskos principus.

UNESCO uzskata, ka kultūras nav viengabalainas, bet neatkarīgas, kas izriet no savstarpējās mijiedarbības, kas ir spēka un vienotības avots. Kultūras daudzveidība paplašina izvēles iespējas ikvienam, tā ir viens no attīstības pamatiem, kas jāsaprot ne tikai ekonomiskās izaugsmes terminos, bet arī kā iespēja sasniegt arvien lielāku intelektuālo, morālo un garīgo gandarījumu.

„Tādējādi mums ir iespēja novērst ignoranci un neuzticību un apzināties šī uzdevuma nozīmīgumu. Kultūras daudzveidības menedžments šodien nenoliedzami ir viens no centrālajiem izaicinājumiem daudzās valstīs, kurām daudz jāiegulda, lai radītu iekļaujošu un plurālistisku zināšanu sabiedrību. Starptautiskajā dienā „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” atzīsim visi, ka, veicinot un aizsargājot pasaules kultūras daudzveidību, mēs sekmējam dialogu un veidojam nodrošinām nākotni ikvienam pasaules iedzīvotājam,” norāda Koičiro Macura.

Kultūras daudzveidības atzīšana un izpratne ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, veicinot tieši atšķirīgo kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē, kā arī cilvēces attīstībai un labklājībai. Tā ir kā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidība, tās pazīšana un pārmantošana, tā arī mūsdienu kultūras izpausmju un jaunrades daudzveidība aizvien mainīgās, jaunās izpausmēs un formās.

Kultūras daudzveidības galvenais apdraudējums ir kultūras homogenizācijas procesi, kā arī dažādu kultūras prakšu, bet jo īpaši valodu kā kultūras nesēju izzušana. Līdz ar to kultūras daudzveidības saglabāšanai un tās lomas veicināšanai būtiska ir šīs daudzveidības vērtības apziņa un novērtējums, kā arī tās sekmēšana un kopšana.

Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās nozīmi sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.

Latvijā, Alsungā, 21. maijā noritēja konference, veltīta nemateriālajam kultūras mantojumam, kas arī ir daļa no kultūras izpausmju daudzveidības. Konferencē „Nemateriālais kultūras mantojums izglītībā” tika prezentētas pirmās iestrādes jaunizveidotajai Alsungas mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmai „Tradicionālā mūzika” un notika diskusija par izglītības sistēmas iespējām Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apguvē. Konferencē runātais tiks apkopots ziņojumā, kas būs pieejams mājas lapā www.unesco.lv.

Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu: http://www.unesco.lv/lat/index/documents/conventions.html?&sid=675554299&

Vairāk informācijas par Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=45470&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv