EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.01.07.

Seši pieredzes gadi kopš Pasaules izglītības foruma DakarāUNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā Baltijas jūras reģiona valstu konferencē „Seši pieredzes gadi kopš Pasaules izglītības foruma Dakarā 2000 – pārskats, nākotnes perspektīvas un izaicinājumi Baltijas jūras valstu reģionā” (11-12 decembris, Rīga) piedalījās ap 30 dažādu izglītības jomas organizāciju un institūciju, t.sk. ministriju, pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Krievijas.

Konferencē tika apskatīti jautājumi par panākumiem un izaicinājumiem izglītības jomā Baltijas jūras reģiona valstīs pēdējo sešu gadu laikā kopš Pasaules izglītības foruma Dakārā 2000. gadā, kā arī pievērsta uzmanība globālās kustības „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai reģionā un pasaulē. Tāpat tika diskutēts par Baltijas jūras valstu sadarbību globālās kustības “Izglītība visiem” ietvaros un tam, kādi ir valstu turpmākie mērķi un galvenie izaicinājumi izglītības jomā, kā arī – kādas ir to perspektīvas šo mērķu sasniegšanā. Konferences gaitā tika uzklausītas četras prezentācijas: „Globālais rīcības plāns, lai sasniegtu „Izglītība visiem” mērķus – jaunas perspektīvas”; „Ilgtspējīgas izglītības institūta attīstība un sadarbība ar UNESCO ANO dekādes Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ietvaros”; „Pārskats par Baltijas jūras valstu sadarbību „Izglītība viesiem” ietvarā”; „Baltijas jūras valstu sadarbības iespējas reģionā un ārpus tā”. Apaļā galda diskusijās pārstāvji no konferences dalībvalstīm informēja par sasniegumiem un nākotnes plāniem programmas „Izglītība visiem” ietvaros un diskutēja par turpmāko sadarbību valstu starpā.


Par galvenajiem sasniegumiem Baltijas jūras reģiona valstīm programmas „Izglītība visiem” ietvaros uzskatāmi: pirmskolas izglītības reforma, uzlabojumi obligātās izglītības jomā, profesionālā izglītībā, tālākizglītībā un skolotāju apmācībā. Tika uzsvērta nepieciešamība veidot kopēju interneta portālu Baltijas jūras reģiona valstīm, kas būtu ātrs un efektīvs veids informācijas un pieredzes apmaiņai, kā arī efektīva iespēja kopēju problēmu risināšanai.

Konferences noslēgumā valstis vienojās par piecām prioritātēm turpmākai sadarbībai izglītības jomā Baltijas jūras reģiona valstīs nākamo piecu gadu laikā, un tās ir:

• Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu sadarbības attīstīšana, atbalstot esošās sadarbības formas un izveidojot jaunas, lai piedāvātu kopīgu palīdzību citiem pasaules reģioniem izglītības jomā.


• Dzīves prasmes kā viens no faktoriem, kas nodrošina ikviena gatavību mūžizglītībai un ikviena iedzīvotāja konkurētspēju darba tirgū.


• Izglītības sasniegumu pārraudzība un izvērtēšana, tai skaitā izglītības politikas kvalitātes novērtēšana.


• Iekļaujošā izglītība, akcentējot migrantu un speciālās izglītības jautājumus, kā arī izglītības iespējas lauku reģionos un dzimumu līdztiesības jautājumus saistībā ar nepieciešamību nodrošināt sekmīgu zēnu iekļaušanos visos izglītības līmeņos.


• Kultūru dialogs izglītībā.


Lai efektīvi risinātu jautājumus minētajās jomās, katrā no tām tika iecelta atbildīgā valsts, kura līdz nākamā gada marta beigām sagatavos savu vīziju un pārskatu par projektiem, kurus tā būtu gatava piedāvāt īstenot nākamo piecu gadu laikā pārējām dalībvalstīm.


Latvija ir uzņēmusies koordinēt dzīves prasmju jautājumus reģionālās sadarbības ietvaros. Turklāt Latvija turpinās pildīt Baltijas jūras reģiona koordinatora pienākumus globālās kustības “Izglītība visiem” ietvaros arī 2007. gadā.

Konferences dalībnieku saraksts
Konferences programma