EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.09.09.

Salacgrīvā notiks starptautisks seminārs „Biosfēras rezervātu pārvaldība”


No 16. līdz 19. septembrim Salacgrīvā notiks starptautisks seminārs „Biosfēras rezervātu pārvaldība”.

Semināru rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) administrācija sadarbībā ar UNDP/GEF Latvija un UNESCO Maskavas biroju.

Seminārā piedalīsies biosfēras rezervātu un vides aizsardzības institūciju pārstāvji, ilgtspējīgas attīstības eksperti un vides politikas veidotāji no Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Igaunijas, Gruzijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas un Krievijas Federācijas.

Semināra programma angļu valodā

Semināra mērķis ir veicināt dialogu starp biosfēras rezervātu praktiķiem un ekspertiem par biosfēras rezervātu koncepciju, pārvaldību un turpmāku attīstību un sadarbību gan savā starpā, gan ar citām institūcijām. Semināra dalībnieki klātienē varēs iepazīties ar ZBR darbību, kā arī savstarpēji dalīties ar labās prakses piemēriem savās valstīs, meklējot labākos risinājumus vides, ekonomikas un sociālo jautājumu sabalansētai pārvaldībai ilgtspējības kontekstā. Īpaša uzmanība seminārā tiks pievērsta UNESCO programmai „Cilvēks un biosfēra” un ilgtspējīgas attīstības principu nozīmībai biosfēras rezervātu pārvaldībā un attīstībā.

Seminārā tiks prezentēta arī ZBR un UNESCO LNK kopīgi izstrādātā rokasgrāmata par biosfēras rezervātu pārvaldību, kurā tiek skaidrots un analizēts biosfēras rezervāta koncepts un tā praktiskā darbība un iespējas, par pamatu ņemot ZBR pieredzi un uzkrātās zināšanas. Rokasgrāmatā, tāpat kā seminārā, tiek uzsvērta biosfēras rezervāta kā inovatīvas teritorijas loma un nozīme ilgtspējīgas un integrētas vides attīstībā, sabalansējot vides aizsardzības, ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības.

„Mēs ceram, ka seminārs un Latvijas pozitīvā pieredze sekmēs jaunu biosfēras rezervātu veidošanos semināra dalībvalstīs, kurās vēl nav biosfēras rezervātu, piemēram, Moldovā, Azerbaidžānā, Armēnijā un nākotnē paplašinās un bagātinās sadarbību starp jau esošajiem biosfēras rezervātiem,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. „Ir svarīgi mums pašiem apzināties un izmantot tās jomas un jautājumus, kurās ar savu ekspertīzi varam būt atbalsts citām valstīm. Un biosfēras rezervāta pārvaldības jautājumos mēs neapšaubāmi esam lielisks piemērs mūsu attīstības sadarbības valstu partneriem.”

Biosfēras rezervātus veido ar mērķi līdzsvarot dabas, un kultūrvides daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Pasaulē ir 533 biosfēras rezervāti 107 valstīs. 122 šādas starptautiski atzītas teritorijas atrodas Eiropā. Ideja par tādu jaunu aizsargājamo teritoriju kategoriju dzimusi 1974. gadā UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” ietvaros.

ZBR tika izveidots 1997. gadā, jau tajā pašā gadā tas tika atzīts par starptautiskas nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” ietvaros. ZBR teritorija aptver Salacas upes baseinu, ieskaitot Burtnieku ezeru ar tā pietekām, Baltijas jūras Rīgas līča Ziemeļvidzemes piekrasti 60 km garumā un tai pieguļošo jūras akvatoriju līdz 10m dziļumam. Tas izvietojas Limbažu, Valmieras un Valkas rajonu Z daļā ar 4500 km2 lielu sauszemes platību un 167,5 km2 jūras akvatorijas un sastāda gandrīz 6% no Latvijas kopējās platības. ZBR galvenais mērķis ir nodrošināt ainavas, sugu un dabas daudzveidības aizsardzību. Papildus dabas aizsardzībai rezervāts veicina arī ilgtspējīgas saimniekošanas attīstību teritorijā un veic un koordinē rezervātā nepieciešamos pētījumus un monitoringu.

Vairāk par ZBR:
http://www.biosfera.gov.lv

Par UNESCO programmu „Cilvēks un biosfēra”:
http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=6393&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Informāciju sagatavoja
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv