EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
02.05.11.

Sākas UNESCO Izpildpadomes 186. sesija, kurā Latviju pārstāv Dagnija Baltiņa


Otrdien, 3. maijā sāksies UNESCO Izpildpadomes 186. sesija. Latviju šīs sesijas darbā pārstāv UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, kura, novērtējot Latvijas pienesumu UNESCO darbā, ievēlēta arī par UNESCO Izpildpadomes prezidenta vietnieci laika posmam no 2009. līdz 2011. gadam.


UNESCO Izpildpadomes 186. sesijā izskatāmie galvenie jautājumi saistīti ar 2012. – 2013. gada rīcības programmas projekta izstrādi, UNESCO reformu procesa vadību un UNESCO neatkarīgā ārējā izvērtējuma rekomendāciju īstenošanu, kā arī UNESCO normatīvo dokumentu pilnveidošanu, UNESCO programmu tālāku attīstību un UNESCO sadarbības tīklu darbības un partnerību sakārtošanu.


„Lai gan attiecināmi uz visu pasauli, sesijā izskatāmie jautājumi mudina mūs – arī nacionālā ietvarā – paskatīties uz Latviju no globālās pārvaldības principu puses un vērtēt pašiem sevi, savas vajadzības, mērķus un intereses pasaules kontekstā. Darbs UNESCO Izpildpadomē ir būtisks ieguvums, ievēlēšana Izpildpadomē ir nopietna atzinība. Taču tas ir arī izaicinājums UNESCO LNK u.c. Latvijas institūciju aktīvam un kvalitatīvam darbam UNESCO, iesaistoties dažādu programmu, projektu un lēmumu apspriešanā, īstenošanā un novērtēšanā. 20 gadu laikā, kopš Latvija ir UNESCO dalībvalsts, mēs esam sevi pierādījuši kā profesionālu partneri un uzkrājuši arī vērtīgu pieredzi. Iesaistoties diskusijās par UNESCO turpmāko virzienu un plānu attīstību, mēs varam dot kvalitatīvu pienesumu diskusijām pasaulē, jo īpaši attiecībā uz šo jautājumu praktisko īstenošanu dalībvalstīs. Tas arī ir būtiskākais ieguvums –aktīva līdzdalība starptautiski palīdz radīt arvien jaunas idejas un rast iespējas dažādu programmu īstenošanai UNESCO mandāta jomās arī Latvijā, ļaujot mums izcelt un stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, informācijas un zināšanu nozīmi,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


UNESCO Izpildpadome ir viens no UNESCO trim pārvaldes orgāniem līdzās Ģenerālajai konferencei un ģenerāldirektoram. Tā seko programmu darba norisei un budžeta izlietojumam, sagatavo kārtējo Ģenerālo konferenci un koordinē iepriekšējā konferencē pieņemto lēmumu efektīvu īstenošanu tās starplaikos. Latvija darbam UNESCO Izpildpadomē tika ievēlēta 2009. gada UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijā laika posmam līdz 2013. gadam un šī ir jau ceturtā UNESCO Izpildpadomes sesija, kuras darbā Latvija piedalās.


UNESCO ir 1945. gadā dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. Lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un septiņas asociētās valstis. Latvija UNESCO pievienojās 1991. gadā, un 1992. gadā ar likumu tika dibināta UNESCO LNK. 2010. gada 28. oktobrī tika pieņemts atjaunots likums par UNESCO LNK. Atbilstoši tam UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā. Galvenās tās funkcijas ir nodrošināt un koordinēt sekmīgu Latvijas dalību UNESCO; būt par informācijas, koordinācijas un sadarbības veidošanas centru Latvijā UNESCO darbības ietvaros; izstrādāt un apstiprināt rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai; organizēt un koordinēt starpdisciplināru šo plānu izpildi; veidot, uzturēt un attīstīt sadarbības tīklus; sniegt atzinumus, paust viedokli un izteikt priekšlikumus par UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomas jautājumiem; kā arī piedalīties UNESCO un ar to saistīto starpvaldību un starptautisko organizāciju darbā.


UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija ir tās Asambleja, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. UNESCO LNK administratīvais vadītājs ir tās ģenerālsekretārs.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv