EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.12.11.

Rīgā notiek 15 UNESCO dalībvalstu nacionālo komisiju sanāksme

 

No šā gada 7. līdz 9. decembrim Rīgā notiek 15 UNESCO dalībvalstu nacionālo komisiju sanāksme, kurā galvenā uzmanība pievērsta jautājumiem par UNESCO nacionālo komisiju ieguldījumu organizācijas darbībā un tās programmu īstenošanā dalībvalstīs. 
 
Sanāksmē UNESCO dalībvalstu nacionālo komisiju vadītāji un speciālisti spriedīs par UNESCO izglītības programmām un valstu pieredzi saistībā ar 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un tās īstenošanu valstu kultūrpolitikās, UNESCO izglītības programmu aktualitāti un īstenošanu Eiropā, kā arī savstarpējo sadarbību Eiropas nacionālo komisiju ietvaros, kā arī ar nacionālajām komisijām ārpus Eiropas.
 
Tiks izskatīts arī jautājums par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nacionālo reģistru izveidi UNESCO dalībvalstīs. Latvijas pieredze šīs programmas īstenošanā UNESCO ir atzīta par labās prakses piemēru visā pasaulē, un Latvija ir viena no vadošajām valstīm šīs programmas pilnveidē un veicināšanā. 
 
UNESCO nacionālo komisiju pārstāvju tikšanās tiek organizēta NORDEN  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts  administrācija” un UNESCO līdzdalības programmas ietvaros.
 
„UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ir  uzņēmusies iniciatīvu jautājumos par nacionālajām komisijām un to darbības sakārtošanu dalībvalstīs. Šī iniciatīva ir guvusi atzinību, un Latvijai ir piešķirta viena no vadošajām lomām UNESCO nacionālo komisiju lomas skaidrošanas procesā vispirms pašas organizācijas ietvaros. Šajā kontekstā īpaši būtiski ir veicināt izpratni un izcelt to, ka UNESCO  ir ANO specializētā aģentūra ar mērķi veicināt pašu dalībvalstu attīstības jautājumu aizstāvību. UNESCO galvenie instrumenti ir programmas izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos, starptautisku normatīvo instrumentu izstrāde un to ievērošanas veicināšana, kā arī vērtību jautājumu aktualizēšana starpdisciplināri nacionālā līmenī. Nacionālās komisijas  spēj dot būtisku ieguldījumu, lai šos instrumentus atbildīgi piemērotu katras dalībvalsts problēmjautājumu risināšanā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
 
UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijā tika  iecelta par UNESCO nacionālo komisiju starpreģionālās tikšanās prezidenti. Tā Ģenerālās konferences ietvaros notika 2011. gada 24. oktobrī. Līdz ar to UNESCO dalībvalstu nacionālo komisiju sanāksmes norise Rīgā ir pēctecīgs turpinājums Latvijas aktivitātēm UNESCO nacionālo komisiju lomas apzināšanai un stiprināšanai. 
 
2011. gadā  UNESCO LNK īstenoja UNESCO dalībvalstu aptauju par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanu, kurā tika apzināta  pasaules valstu pieredze programmas īstenošanā nacionālā līmenī un „Pasaules atmiņa” nacionālo reģistru darbība. Šobrīd ir saņemtas vairāk nekā 60 valstu atbildes no dažādiem pasaules reģioniem un tiek gatavots valstu pieredzes apkopojums, kas jau raisījis UNESCO un tās dalībvalstu interesi.
 
UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijas laikā tika pieņemts arī Polijas ierosināts un Latvijas aktīvi atbalstīts lēmums par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” turpmāko darbību, uzsverot dokumentārā mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu un pieejamības veicināšanu, kā arī vēršot uzmanību uz nacionālo reģistru darbības nozīmīgumu. Veicinot dokumentārā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu nacionālā līmenī, kā viens no būtiskiem aspektiem šī lēmuma pieņemšanā tika minēta tieši dalībvalstu nacionālo komisiju augošā loma programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanā. Tā kā Latvijā programmas „Pasaules atmiņa” darbība tika uzsākta ar „Pasaules atmiņa” nacionālās komitejas izveidošanu jau 2001. gadā, kas 2008. gadā tika pārveidota par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas programmu padomi, Latvija aktīvi iesaistījās šī lēmuma pieņemšanā, īpašu uzmanību pievēršot programmas īstenošanai nacionālā līmenī un programmas „Pasaules atmiņa” nacionālo reģistru  attīstībai. 
 
2012. gadā apritēs UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadiena, kas būs vērtīgs dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanas rezultātu izvērtējuma punkts.  Latvija ir pārliecināta par nepieciešamību nākotnē arvien stiprināt programmas darbību . Turpmākie programmas attīstības virzieni  saistāmi ar dokumentārā mantojuma uzglabāšanas resursu palielināšanu, digitalizācijas pārdomātu attīstību, digitāli radīto dokumentu arhivēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā arī plašāku starptautiskās sadarbības veicināšanu. 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv