EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.06.17.

Pārskatā par tautas attīstību Latvijā pirmo reizi analizēta arī medijpratība Latvijā

Ir izdots jaunākais pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība”. Tajā pirmo reizi vienkopus analizēta veselībpratība, finanšpratība, ģimeņpratība, politikpratība, medijpratība un kultūrpratība. Tā kā viena no aktīvākajām organizācijām, kuras darbība ir vērsta, lai atbalstītu un veicinātu mediju un informācijas izglītotu sabiedrību, ir UNESCO, pārskata sagatavošanā izmantoti vairāki UNESCO  informatīvie ziņojumi.

Pārskatā izmantoti, piemēram, UNESCO ziņojums "Mediju un informācijas pratība: politikas un stratēģijas vadlīnijas" (Grizzle, 2013) un "Globālais ietvars mediju un informācijas pratības novērtēšanai: valstu gatavība un kompetences" (UNESCO, 2013)).

UNESCO devums šajā jomā novērtēts arī tāpēc, ka pēc tās iniciatīvas organizēti medijpratībai un informācijpratībai nozīmīgi pasākumi (konferences, forumi), tai skaitā arī Latvijā. Izmantojot visaptverošu stratēģiju, kas ietver visas mērķgrupas – informācijas radītājus un patērētājus, izglītotājus, valstu valdības un lēmumu pieņēmējus.

Mūsdienu formālās izglītības procesā (skolās, augstskolās) pamatā tiek apgūtas zināšanas un prasmes mācību, studiju un pētniecības jomā būtiskas informācijas ieguvei un lietošanai. Taču, ņemot vērā to, cik liela nozīme ir atbilstošas informācijas ieguvei ikvienā cilvēka dzīves jomā, informācijas prasmju apguvei arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība sabiedrības attīstības aspektā.

Tāpēc 2015./2016. gada pārskats, kas ir jau trīspadsmitais izdevums, veltīts informācijpratības izpētei saistībā ar dzīves meistarību. Pārskatā uzmanība pievērsta tam, kādas ir informācijas ieguves un lietošanas prasmes, kas nepieciešamas Latvijas iedzīvotāju ikdienas jautājumu risināšanai, un novērtēts, kā un vai tās ietekmē dzīves meistarību dažādās jomās: veselības uzturēšanā un saglabāšanā, finanšu pārvaldīšanā, ģimenes dzīves organizēšanā, valsts un pašvaldības pakalpojumu izmantošanā, politiskajā līdzdalībā un pašorganizācijā, brīvā laika pavadīšanā. Izdevums “Latvija. Pārskats par tautas attīstību” iznāk kopš 1995. gada. Sākot ar 2005. gadu, tā sagatavošana notiek LU SZF SPPI vadībā sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un institūcijām Latvijā.

Ziņojums uzskatāms par ļoti īpašu, jo skaidri norāda, ka pratības augstākā pakāpe ir meistarība un lielākā no visām skolām ir dzīves skola, kurā spējai izvērtēt informāciju un to pielietot jaunu zināšanu radīšanai un lēmumu pieņemšanai ir būtiska nozīme.

Pārskatu par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība” izdevusi Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte Sociālo un politisko pētījumu institūts.