EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.01.10.

Parakstīs nodomu protokolu par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā


Šā gada 20. janvārī plkst. 11:00 Kultūras ministrijas (KM) Lielajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 11a kultūras ministrs Ints Dālderis, UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, Alsungas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova parakstīs nodomu protokolu par sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā.


Nodomu protokols tiks parakstīts, lai nostiprinātu jau uzsākto sadarbību 2008. gadā suitu kultūrtelpas saglabāšanas centienos, kas vainagojās ar kopīgi sagatavotās nominācijas „Suitu kultūrtelpa” iekļaušanu UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Atzīstot suitu kultūrtelpu par nozīmīgu Latvijas lokālās kultūras daļu, kas ilgstošā laika posmā nodota no paaudzes paaudzē un līdz mūsdienām saglabāta kā suitu kultūras daudzveidīgu izpausmju kopums, nodomu protokols ir nozīmīgs dokuments, kas varētu kalpot par līdzīgu sadarbības modeļu attīstību arī ar citām kopienām nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas darbā, ņemot vērā Latvijas atbildību UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanā. Latvija šai Konvencijai pievienojās 2005. gada 14. janvārī apņemoties īstenot un sekmēt nepieciešamos pasākumus un dokumentu izstrādi, kas nodrošinātu Latvijas teritorijā esošā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.


Parakstot nodomu protokolu LR KM, UNESCO LNK, Alsungas novada dome, Kuldīgas novada dome, Ventspils novada dome un Etniskās kultūras centrs „Suiti” atbilstoši savai kompetencei apņemas kopīgi sadarboties suitu kultūrtelpas saglabāšanas jomā, sekmējot tādu kultūras, formālās un neformālās izglītības un ekonomisko aktivitāšu ierosināšanu un īstenošanu, kas nodrošinātu suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, dzīvotspēju un attīstību, veicinātu suitu kultūrtelpai piederošo tradīciju praktizēšanu visā to daudzveidībā, rosinot pēc iespējas plašāku vietējās sabiedrības iesaisti gan prasmju apguvē un tālāknodošanā, gan arī to dokumentēšanā un izpētē.


Nodomu protokols tiks parakstīts svinīgā ceremonijā, šo Latvijai nozīmīgo un unikālo vienošanos ieskandinot arī ar suitu sievu priekšnesumu un tradicionālu cienastu.


„Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu iestājas par kopienas identitātes nozīmi, dzīvesveida saglabāšanu. Konvencija atzīst, ka nemateriālā kultūras mantojuma pamatā ir cilvēki, kopiena, kas vēlas savu mantojumu saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Šādas pārliecības rezultātā arī nonācām līdz 2009. gada 1. oktobra UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejas lēmumam par suitu kultūrtelpas iekļaušanu Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa. „Šis vienošanās protokols apliecina mūsu vienotu ieceri – rūpēties par vērtību saglabāšanu un saskaņotu darbu šajā jomā arī turpmāk. Pārstāvot dažādas institūcijas un suitu kopienu, ar šo vienošanos mēs pierādām, ka vīzija par kultūras identitātes un dzīvu kultūras tradīciju nozīmību, kas ir visai pasaulei vienota, mēs īstenojam savā darbā Latvijā, suitu kultūrtelpā.”


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. + 371 29109268
E-pasts: liene@tels.lv