EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
28.01.09.

Par UNESCO LNK Asamblejas lēmumiem


UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) ikgadējā Asamblejas sēdē gada sākumā ir pieņēmusi UNESCO LNK darbības stratēģiju 2009. – 2013. gadam, kā arī apstiprinājusi UNESCO LNK darba prioritātes un darba plānu 2009. gadam.

UNESCO LNK darbības stratēģija līdz 2013. gadam ir izstrādāta par pamatu ņemot UNESCO vidējā termiņa stratēģiju 2008. – 2013. gadam. UNESCO LNK darbības stratēģijas mērķis ir veicināt UNESCO un ANO attīstības mērķu īstenošanu Latvijā, nodrošinātu kvalitatīvu Latvijas integrāciju UNESCO izglītības, zinātnes un kultūras jomu darbībā starptautiski, paplašinātu UNESCO un ANO programmu darbību un mērķu īstenošanu Latvijā, kā arī nostiprinātu UNESCO LNK lomu Latvijā kā galveno informācijas koordinēšanas centru, padomdevējinstitūciju un intelektuālās domas virzītāju UNESCO kompetences jautājumos.

Par 2009. – 2013. gada prioritātēm UNESCO LNK tika izvirzītas:
- Kvalitatīvas izglītības pieejamības visiem un izglītības ilgtspējīgai attīstībai sekmēšana;
- Zinātnisko pētījumu un zinātnes politikas lomas stiprināšana ilgtspējīgai attīstībai;
- Latvijas izglītības un pētniecības institūciju līdzdalības sekmēšana ētisko un sociālo izaicinājumu izpētē un analīzē Latvijā un pasaulē;
- Kultūras pašapziņas un zināšanu vērtības izpratnes un sabiedrībai labvēlīgas kultūrvides attīstība;
- Pieejamas un kvalitatīvas informācijas vides pilnveide, aktīvas zināšanu sabiedrības veicināšana Latvijā.

Mērķu sasniegšanas pamatā ir starpsektoriālās sadarbības un reģionālās attīstības veicināšana, kā arī darbības pēctecības un ilgtspējas nodrošināšana. Galvenais sadarbības veicināšanas princips ir: vienota un mobilizēta iesaistīto un ieinteresēto institūciju un organizāciju darbība vienotu mērķu sasniegšanai UNESCO kompetences jomās Latvijā.

Tāpat sanāksmē, kas notika šā gada 22. janvārī, Asambleja lēma arī par Latvijas Republikas galvenajām prioritātēm UNESCO starpvaldību institūciju vēlēšanās rudenī gaidāmās UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijas laikā. Kā Latvijas prioritāti šajās vēlēšanās UNESCO LNK Asambleja noteica LR kandidēšanu uz UNESCO Izpildpadomi. Vienlaikus tika lemts arī par konceptuālu atbalstu Latvijas kandidēšanai UNESCO programmas „Informācija visiem” Starpvaldību padomē un programmas „Sociālo pārveidojumu vadība” Starpvaldību padomē.

UNESCO Starpvaldību institūcijas ir galvenā UNESCO politikas veidotāju, speciālistu, kā arī praktiķu platforma vienotas politikas, rīcības plānu izstrādē attiecīgajās UNESCO darbības jomās. Starpvaldību institūcijās darbojas dalībvalstu izvēlēti savas nozares speciālisti tajās pārstāvot savas valsts intereses attiecīgajā jomā. Galvenais UNESCO Starpvaldību institūciju uzdevums ir nodarboties ar konkrētu jautājumu risināšanu starptautiski, veicinot dialogu un pieredzes apmaiņu dalībvalstu starpā, saskaņojot dalībvalstu vienotu un koordinētu rīcību, kā arī vienojoties par kopīgu politiku. Dalība UNESCO starpvaldību institūcijās dod iespēju Latvijai vēl plašāk un aktīvāk paust viedokli valstij svarīgos izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos, piedalīties politikas veidošanas procesos visā pasaulē, kā arī dot savu ieguldījumu organizācijas darbības nodrošināšanā un veicināšanā. Turklāt tas ir apliecinājums tam, ka Latvija starptautiski tiek atzīta kā intelektuāla donorvalsts.

Kopumā Latvija šobrīd tiek pārstāvēta UNESCO Starptautiskā Izglītības biroja padomē, UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” padomē, kā arī UNESCO Statistikas institūta padomē.

Asambleja ir UNESCO LNK augstākā institūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā. Asambleju veido 17 savu institūciju deleģēti pārstāvji UNESCO LNK.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv