EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.04.05.

Notikusi pirmā konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sēde

Vakar, 25. aprīlī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” dibināšanas konference un pirmā sēde.


Sēdi ar uzrunu atklāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretārs Rolands Ozols, iepazīstinot ar globālajiem izglītības attīstības mērķiem, kuri tika noteikti Pasaules izglītības forumā 2000. gadā Senegālā. Šajā forumā piedalījās 164 pasaules valstu pārstāvji, t. sk. no Latvijas, kuri apņēmās programmas “Izglītība visiem” mērķu un stratēģiju īstenošanu nacionālā līmenī katrs savā valstī. R. Ozols sniedza ieskatu aktivitātēs, kādas šajā jomā veikusi Latvija, un pauda cerību, ka konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darbs būs nozīmīgs ieguldījums turpmāko aktivitāšu veicināšanā.


Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete akcentēja pašreizējās Latvijas izglītības prioritātes un konsultatīvās padomes veicamos uzdevumus šajā sakarā. „Ļoti ceru un ticu, ka mūsu kopīgais darbs veicinās izglītības sistēmas tālāku attīstību un pilnveidošanu mūsu valstī, ka tas dos iespēju uzlabot izglītības kvalitāti, veicināt efektivitāti un nodrošināt izglītības pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem,” pauda I. Druviete.


Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš prezentēja datus par izglītības un iedzīvotāju konkurētspējas atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām. „Tie parāda, ka izglītības sistēma nepietiekami veicina tās zināšanas, kas nepieciešamas tautsaimniecības attīstībai,” norādīja A. Liepiņš, uzsverot, ka „ir nepieciešama aktīvāka sadarbība starp darba devēju un sabiedrības pārvaldes institūcijām”.


Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis konsultatīvās padomes dalībniekus iepazīstināja ar izglītības pieejamības risinājumiem reģionos. Viņš secināja: „Mēs aktīvi investējam fiziskajā infrastruktūrā, piemēram, tehniskajā nodrošinājumā, bet ir nepieciešams investēt arī katra izglītības veida garīgajā infrastruktūrā, pareizi izvēloties prioritātes.”


Sēdes nobeigumā notika diskusija “Konsultatīvās padomes darbība: vadlīnijas un rīcība”, kuru vadīja padomes izpilddirektore prof. Tatjana Koķe. Tāpat tika ievēlēti konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” priekšsēdētājas vietnieki – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības izpilddirektore Inta Paeglīte un Labklājības ministrijas valsts sekretāre Baiba Paševiča.


Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” mērķis ir veicināt ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai sekmētu mūžizglītības attīstību Latvijā un izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, sekmētu mazaizsargāto un sociāli atstumto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, paplašinātu mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību, kā arī sekmētu iedzīvotāju pamatprasmju attīstību un spēju tās izmantot atbilstoši indivīda un sabiedrības vajadzībām.


Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” funkcijas ir piedalīties situācijas izvērtēšanā izglītības jomā un sniegt priekšlikumus izglītības politikas dokumentu izstrādē, iesaistīt padomes darbībā valsts iestādes, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, sabiedrību, kā arī Latvijā pārstāvētās starptautiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar izglītību. Tās funkcijās ietilpst arī sabiedrisko apspriešanu un konsultāciju organizēšana ar valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām.

Saskaņā ar Pasaules izglītības forumā pieņemtajiem dokumentiem Latvija kā foruma dalībvalsts apņēmās veicināt mūžizglītību, mazaizsargāto un sociāli atstumto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, piedāvājot mācīšanās iespējas, paplašināt mijiedarbību starp formālās un neformālās izglītības iespējām iedzīvotājiem mūža garumā, kā arī sekmēt mazizglītotu iedzīvotāju lasīt, rakstīt, rēķināt prasmju atbilstību prasībām, ko izvirza viņu ikdienas darbība, attiecības ar līdzcilvēkiem, līdzdalība sabiedrībā.


Tāpēc 2003. gada 16. septembrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja IZM sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz veidot konsultatīvo padomi "Izglītība visiem". 2005. gada 15. februārī MK apstiprināja konsultatīvās padomes sastāvu.

Ar šo sēdi tika atklāta starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, kuras ietvaros UNESCO LNK un IZM rīko vairākus pasākumus ar mērķi aktualizēt dialogu un sadarbību, kas nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem. Nākamais pasākums - diskusija „Vai skola māca dzīvot labāk?” notiks trešdien, 27. aprīlī plkst. 9:30. IZM Baltajā zālē.