EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.02.10.

Notiks UNESCO LNK Asamblejas sēde


Šā gada 19. februārī plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Eiropas Padomes lasītavā uz sēdi sanāks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja.


Asamblejas darba kārtībā paredzēts izvērtēt UNESCO LNK pārskatu par darbu 2009. gadā, apstiprināt UNESCO LNK prioritātes un darbības virzienus 2010. – 2011. gadam, iepazīstināt ar UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijas rezultātiem, apstiprināt Latvijas Republikas pārstāvjus UNESCO starpvaldību institūcijās – UNESCO Izpildpadomē, UNESCO programmas „Sociālo pārveidojumu vadība” Starpvaldību komitejā un UNESCO Statistikas institūta padomē un vienoties par Latvijas dalības tajās uzdevumiem.


Tāpat tiks izvērtēti priekšlikumi par grozījumiem likumā „Par UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju”, kā arī pieņemts lēmums par Latvijas pievienošanos Starptautiskajam kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas pētījuma centram (ICCROM) un Latvijas kandidēšanu uz UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas Starpvaldību komiteju.


Pārskats par UNESCO LNK darbību ir pārskats par aktivitātēm un projektiem, kas realizēti 2009. gadā. Pārskata uzbūves pamatā ir 2008. gada sākumā izvirzītās UNESCO LNK darbības prioritātes 2008. – 2009. gadam, pievēršoties konkrētiem pasākumiem un projektiem, to īstenošanai. Ikviens izvirzītais uzdevums 2009. gadā ir sasniegts ar konkrētiem rezultātiem. Kā galvenos UNESCO LNK darbības panākumus 2009. gadā var minēt:
- Baltijas valstu UNESCO nacionālo komisiju un atmiņu institūciju kopīgi sagatavotās dokumentārā mantojuma nominācijas „Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” iekļaušana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā;
- Etniskā kultūras centra „Suiti”, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un UNESCO LNK kopīgi sagatavotās nominācijas „Suitu kultūrtelpa” iekļaušana UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama saglabāšana, sarakstā;
- Latvijas ievēlēšana UNESCO Izpildpadomē UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesijas laikā;
- Latvijas ievēlēšana UNESCO programmas „Informācija visiem” (Information for All programme) Starpvaldību komitejā un UNESCO programmas „Sociālo pārveidojumu vadība” (Management of Social Transformations) Starpvaldību komitejā;
- X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki iekļaušana UNESCO svinamo dienu kalendārā 2010. – 2011. gadam, atzīmējot svētku 50. gadadienu un to nozīmi Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā;
- UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra izveide;
- Starptautiskā astronomijas gada aktivitātes Latvijā sadarbībā ar Latvijas Astronomijas biedrību;
- Akcija „Pirmais vārds” Latvijas pirmsskolas iestādēs visa gada garumā par bērnu valodu;
- Projekts „Identitātes zīmes/Daudzveidības zīmes” UNESCO Kaukāza projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju;
- Nodibināta jauna UNESCO LNK partnerība – Latvijas bibliotēku tīkls „Stāstu bibliotēkas”;
- L’Oreal stipendiju „Sievietēm zinātnē” ar UNESCO LNK un Latvijas Zinātņu akadēmiju atbalstu piešķiršana trīs Latvijas zinātniecēm;
- Bērnu un jauniešu stāstu projekta „Draugu stāsti” uzsākšana;
- Starptautisks seminārs „Biosfēras rezervātu pārvaldība” sadarbībā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un rokasgrāmatas izstrāde par biosfēras pārvaldības jautājumiem;
- Izstrādāta rokasgrāmata nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanai un veicināta nemateriālā kultūras mantojuma integrācija vispārējās izglītības un kultūrizglītības programmās;
- Jaunu partnerību uzsākšana un esošo partnerību nostiprināšana – ar Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru, Britu Padomi, Latviešu valodas aģentūru, Valsts izglītības satura centru, LNB Bērnu Literatūras centru, izdevniecību „Liels un mazs”, Izglītības iniciatīvu centru, Latvijas Lauku forumu, asociāciju „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, Eiropas Savienības nacionālajiem kultūras institūtiem un šī tīkla dalībniekiem (EUNIC), Latvijas Dabas muzeju, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Latvijas Okupācijas muzeju, starpnozaru mākslas grupu „SERDE”, kultūras menedžmenta centru „Lauska”, 4. maija Deklarācijas klubu, Latvijas Mākslas akadēmiju, biedrību "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" u.c.


UNESCO ir 1945. gada dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu.


UNESCO ir vienīgā ANO aģentūra, kurai ir specializētas institūcijas katrā tās dalībvalstī UNESCO programmu īstenošanai un veicināšanai – tās Nacionālās komisijas. Nacionālo komisiju loma, kā noteikts UNESCO Konstitūcijā (1945.) un UNESCO Nacionālo komisiju hartā (1978.) ir veicināt un nodrošināt dalībvalsts institūciju un sabiedriskā sektora līdzdalību un iesaisti izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomu jautājumu pilnveidē nacionālā līmenī un starptautiski. Šī mērķa īstenošanā UNESCO Nacionālās komisijas gan pašas rīko un iniciē dažādus projektus, pasākumus, darba grupas, gan arī iesaistās jau esošās programmās un aktivitātēs.


UNESCO LNK tika izveidota 1992. gadā un 1994. gadā ar likumu dibināta. UNESCO LNK ir valsts institūcija ar mērķi veicināt un koordinēt UNESCO programmu īstenošanu un attīstību Latvijā, kā arī nodrošināt un organizēt Latvijas Republikas ministriju, departamentu un citu valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju, kuras darbojas izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informācijas jomās, dalību UNESCO.


Atbilstoši UNESCO LNK Satversmei UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija ir tās Asambleja, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā. Tās sastāvā darbojas 17 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv