EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.09.09.

Notiks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas sēde


Rīt, 15. septembrī plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Eiropas Padomes lasītavā uz sēdi sanāks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja.

Asamblejas darba kārtībā paredzēts iepazīties ar informāciju par UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesiju un Latvijas Republikas delegācijas uzdevumiem, apstiprināt izmaiņas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) sastāvā un pieņemt UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikumu.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē kopā visu organizācijas dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu aizvadītā posma darbības rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs. Ģenerālā konference sasauc darba sesijas reizi divos gados, lai pieņemtu organizācijas darbības programmu un budžetu, bet reizi sešos gados – UNESCO vidējā termiņa stratēģiju. Lēmumus Ģenerālā konference pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumu pieņemšanas procesā katrai dalībvalstij Ģenerālajā konferencē ir viena balss.

UNESCO Ģenerālās konferences 35. sesija notiks Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē, no 2009. gada 6. oktobra līdz 23. oktobrim. Sesijas galvenie uzdevumi būs izvērtēt UNESCO vidējā termiņa darbības stratēģijas 2008. – 2013. gadam izpildi; izvērtēt UNESCO darbību aizvadītajos divos gados (2008. – 2009.) un izskatīt un pieņemt organizācijas darbības programmu un budžetu 2010. – 2011.gadam; uzsākt UNESCO darbības programmas un budžeta izstrādi 2012. – 2013.gadam; izvērtēt UNESCO darbības vispārējo politiku, īpašu uzmanību koncentrējot uz pasaulē aktuālajiem jautājumiem organizācijas kompetences jautājumos.

Ģenerālās konferences 35. sesijā notiks arī jaunā UNESCO ģenerāldirektora vēlēšanas.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikuma izstrāde veikta ar mērķi sakārtot nacionālā saraksta izveides principus, tai skaitā nomināciju vērtēšanas procedūru un dokumentāciju. Nolikums attiecināms kā uz jaunu nomināciju iesniegšanas iespēju, tā arī uz sarakstā jau ietvertajām vietām, skaidrojot pārejas noteikumus, kas attiecināmi uz ietverto vietu dokumentācijas sakārtošanu. Līdz ar nolikuma izstrādi UNESCO LNK dokumentācijā iepriekš lietotais nosaukums „UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas pagaidu saraksts” tiek mainīts uz nosaukumu „UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts”.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas pagaidu sarakstā šobrīd ir iekļautas šādas vietas: Daugavpils cietoksnis, Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā, Strūves ģeodēziskā loka punkts Latvijā: Jēkabpils un Strūves ģeodēziskā loka punkts Latvijā: Sestukalns.

Asambleja ir UNESCO LNK augstākā institūcija, kas sanāk kopā vismaz divas reizes gadā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv