EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.04.08.

Notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme un diskusija par problēmām iekļaujošās izglītības kontekstā Latvijā


Ceturtdien, 24. aprīlī plkst 10:00 - 12:00 viesnīcas „Avalon” konferenču zālē, Kalēju ielā 70/72 notiks konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme.

Sanāksmē aicināts piedalīties ikviens interesents, kā arī masu mediju pārstāvji, savu dalību iepriekš piesakot pa tālruni 67325109 vai e-pastu: office@unesco.lv līdz 23. aprīļa plkst. 16:00.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmē tiks akcentēti iekļaujošās izglītības jautājumi, lai nodrošinātu kvalitatīvas un ikvienam bērnam atbilstošas izgītības ieguves iespējas.

Sanāksmi atklās un vadīs izglītības un zinātnes ministre, Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Tatjana Koķe. Tajā ar ziņojumu par valsts izglītības politiku iekļaujošās izglītības kontekstā uzstāsies Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktors Arturs Skrastiņš.

Sanāksmes otrajā daļā plkst. 10:30 notiks diskusija „Nākotnes modelis – diskusija par galvenajām problēmām un risinājumu virzieniem iekļaujošās izglītības ieviešanai Latvijā”. Tās mērķis ir paplašināt izpratni par iekļaujošās izglītības konceptu, apzināt starpnozaru vajadzības un iespējas iekļaujošās izglītības nodrošināšanā, kā arī veicināt institucionālo sadarbību šajā jomā.

Diskusijā plānots apspriest četrus būtiskus starpnozaru jautājumus, kurus ziņojumā „Par galvenajām problēmām un risinājumu virzieniem iekļaujošās izglītības ieviešanai Latvijā” apkopojusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) izveidotā ekspertu darba grupa.

Pirmkārt, diskusijā uzmanība tiks pievērsta terminoloģijas problēmām. Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti izglītības jomā lieto tādus terminus kā „bērns ar speciālajām vajadzībām” un „bērns ar īpašām vajadzībām”, bet abos gadījumos tie ir lietoti ar nozīmi – bērns ar speciālajām vajadzībām jeb bērns ar invaliditāti. Diskusijas laikā tiks meklētas iespējas rast kopīgu izpratni par esošo terminoloģiju un no jauna nepieciešamajiem terminiem.

Otrkārt, diskusijā tiks meklēti risinājumi, kā nodrošināt konfidencialitāti un bērnu ar speciālām vajadzībām tiesību ievērošanu no vienas puses un izglītības iestādes vajadzības iegūt pilnīgu informāciju par bērna speciālajām vajadzībām, lai izstrādātu iespējami precīzākas rekomendācijas, kā strādāt un ko darīt katrā konkrētā situācijā no otras puses? Pašreizējā situācijā izglītības iestādei un pedagogam nav tiešas atļaujas iepazīties ar katra bērnu medicīnisko informāciju, un skolas medicīnas kartē var nebūt atzīmētas nopietnas hroniskas saslimšanas vai cita informācija par bērna veselības stāvokli.

Treškārt, speciālisti diskutēs par to, kā ieviest sociālo pakalpojumu sniegšanas modeli izglītībā Latvijā, kas nodrošina uz individuālām vajadzībām balstītas kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam bērnam viņa dzīves un izglītības ieguves vietā. Šobrīd bērniem ir pieejama uz individuālām vajadzībām balstīta izglītība gadījumos, kad tiek saņemts medicīniski pamatots atzinums par šādas izglītības nepieciešamību, t.i., darbojas medicīniskais aprūpes modelis izglītībā. Šāda izglītības ieguves iespēja lielākoties tiek nodrošināta speciālās izglītības mācību iestādēs.

Un visbeidzot, diskusijā tiks meklēti iespējamie risinājumi izglītības iestādes un valsts un pašvaldību institūciju sadarbības pilnveidošanai. Situācijas, kad bērni ilgstoši neapmeklē skolu, klaiņo, kā arī, kad vecāki „piekrīt” bērnus izņemt no skolas dažādu iemeslu dēļ (agresivitāte, zemas sekmes u.tml.), veicina to, ka šie bērni „izkrīt” no izglītības sistēmas.

Diskusijas rezultāti tiks izmantoti iespējamo risinājumu apzināšanai, lai pilnveidotu spēkā esošos normatīvos aktus un izglītības sistēmu kopumā, īpaši aktualizējot iekļaujošās izglītības jautājumus.

Konsultatīvajā padomē „Izglītība visiem” darbojas vairāk nekā 30 izglītības, zinātnes un citu saistītu nozaru speciālisti un eksperti. Padome kopš tās dibināšanas 2005. gadā ir bijusi vienīgā starpnozaru konsultatīvā institūcija izglītības sfērā. Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” ir konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā, 2000. gadā Dakārā izvirzīto globālo izglītības attīstības mērķu sasniegšanu Latvijā. Padome veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Plašāk par konsultatīvo padomi „Izglītība visiem” - http://www.unesco.lv/custom/KP_nolikums.doc

Kopš 2000. gada, kad Senegālas galvaspilsētā Dakārā notika Pasaules izglītības forums, pēc UNESCO iniciatīvas katru gadu aprīlī tiek rīkota starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”. Tās laikā ikviena UNESCO dalībvalsts pievērš īpašu uzmanību dažādiem izglītības jautājumiem.

Šogad starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros uzmanība tiek pievērsta jautājumiem par iekļaujošu izglītību gan Latvijā, gan pasaulē, diskutējot par to, vai kvalitatīva izglītība ir pieejama visiem, vai skolas ir atvērtas ikvienam, cik iekļaujoša ir vide un sabiedrība mums apkārt utt.

UNESCO definē iekļaujošo izglītību kā procesu, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītībā.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv