EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.05.09.

Notiek programmas „Cilvēks un biosfēra” koordinācijas padomes sanāksme


Šonedēļ, no 25. līdz 29. maijam notiek UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” („Man and Biosphere”) Starptautiskās koordinācijas padomes 21. sesijas sanāksme Čedžu (Jeju) salā Dienvidkorejā. Tajā Latviju pārstāv UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

„Cilvēks un biosfēra” Starptautiskā koordinācijas padome (MAB-ICC) ir galvenā UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” lēmējinstitūcija, un tajā darbojas 34 UNESCO dalībvalstis. Latvija šajā padomē tika ievēlēta darbībai laika posmā no 2007. līdz 2009.

Šogad UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” Starptautiskās koordinācijas padomes 21. sesijas sanāksmē tiek izvērtēts Madrides rīcības plānu biosfēras rezervātiem (2008. – 2013.), kas šobrīd ir galvenais stratēģiskais dokuments pasaules biosfēras rezervātu attīstībā. Tiek izvērtēts pirmais šī plāna darbības gads, jo īpaši pievēršot uzmanību jautājumiem, kā veicināt UNESCO biosfēras rezervātu atpazīstamību un novērtējumu, kā arī to, kā veiksmīgāk komunicēt biosfēras rezervātos savākto informāciju par pasaules bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, ilgtspējīgas attīstības modeļiem gan ar zinātniekiem un politikas veidotājiem, gan arī ar sabiedrību kopumā. Tiek izskatīti arī jautājumi par biosfēras rezervātu jēdziena attīstību, kā arī inovatīvu pieeju izmantošanu to pārvaldībā. Sesijas gaitā tiks pieņemts arī lēmums par 22 jaunu UNESCO biosfēras rezervātu nominēšanu pasaulē.

„Latvija nenoliedzami var lepoties ar pieredzi biosfēras rezervātu pārvaldībā un menedžmentā. Mūsu vienīgais – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas UNESCO statusu ieguva 1997. gadā, noteikti ierindojas pasaulē labāko biosfēras rezervātu vidū, pateicoties gan aktīvai līdzdalībai un labajai pieredzei, gan arī Latvijas ekspertīzei un daudzpusīgajām un starpdisciplinārajam zināšanām biosfēras rezervātu jautājumos. Pasaulē arvien vairāk un vairāk pieaug biosfēras rezervātu loma un nozīme kā vietām, kur plašākai sabiedrībai mācīties ilgtspējīgu, balstoties uz principu par harmoniskām attiecībām starp cilvēku un vidi. Līdz ar to ir svarīgi, ka arī Latvijā mēs veicinām un novērtējam mūsu biosfēras rezervāta lomu, kā arī sekmējam dažādu institūciju starpdisciplināru sadarbību ar to, jo īpaši pašreizējās starptautiskās dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005. – 2014.) kontekstā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

UNESCO programma „Cilvēks un biosfēra” tika izveidota 1974. gadā ar mērķi uzlabot cilvēku attiecības ar vidi globālā mērogā, galvenokārt veicinot starpdisciplinārus pētījumus par vides un cilvēka mijiedarbību, kā arī ceļot izpratni un kapacitāti par attīstības jautājumiem, nemazinot vides daudzveidību un ilgtspēju. Šī ir starpvalstu ekosistēmas pētniecības, izglītības un informācijas izplatīšanas programma, kas orientēta uz dabas resursu sapratīgu izmantošanu, lai īstenotu sistēmas „vide – iedzīvotāji” kvalitātes nodrošināšanu.

1976. gadā tika izveidots Pasaules biosfēras rezervātu tīkls, kura galvenais mērķis ir zināšanu izplatīšana, pētījumi, monitorings, izglītība, apmācība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Biosfēras rezervātus veido ar mērķi līdzsvarot dabas, un kultūrvides daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Pasaulē pašlaik ir 553 biosfēras rezervāti 107 valstīs.

Latvijas zinātnieki un pētnieki starptautiskajā programmā „Cilvēks un biosfēra” darbojas jau kopš 1980. gadiem, taču oficiāli Latvija šai programmai pievienojās 1995. gada 5. oktobrī, izveidojot programmas „Cilvēks un biosfēra” Latvijas Nacionālo komiteju, ar kuras iniciatīvu un aktīvu darbību Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 11. decembrī tika iekļauts UNESCO aizsargājamo teritoriju skaitā. Latvijā programmu „Cilvēks un biosfēra” vada Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta direktora vietnieks Andris Urtāns.

Vairāk informācijas par UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” Starptautiskās koordinācijas padomes 21. sesijas sanāksmi:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=45493&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv