EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.12.11.

Noslēgusies UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai 6. sesija

 

Ir noslēgusies UNESCO Starpvaldību komitejas nemateriālā mantojuma saglabāšanai 6. sesija, kas noritēja Bali, Indonēzijā. Komiteja izskatīja pieteikumus starptautiskajiem nemateriālā kultūras mantojuma sarakstiem un pieņēma lēmumu 11 jaunas nominācijas iekļaut Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, 19 jaunas nominācijas – Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā un atzinīgi novērtēja piecus piedāvājumus labās prakses piemēriem – programmām, projektiem un pasākumiem nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. 
 
Komiteja iekļaušanai Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas labās prakses sarakstā vērtēja 12 pieteikumus no sešām valstīm, tai skaitā – Latvijas pieteikumu „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ar formālo un neformālo izglītību – kopienas jaunatnes iesaiste”, kas tika sagatavots, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (LNK) sadarbojoties ar suitu kopienu, LR Kultūras ministriju un citiem partneriem. Pieteikumā tika apkopotas pēdējo gadu aktivitātes un iniciatīvas suitu kopienā, kas vērstas uz nemateriālā kultūras mantojuma integrēšanu skolu mācību programmās, interešu izglītības un mūžizglītības jomā, kā arī kopienas ikdienas dzīvē, veicinot paaudžu saikni un jauniešu interesi par nemateriālo kultūras mantojumu. Tās ietver, piemēram, suitu kultūras vēstures mācības, tradicionālo mūzikas instrumentu apguvi, tai skaitā tradicionālās kokles spēles apguvi, suitu jauniešu iesaisti nemateriālā kultūras mantojuma liecību dokumentēšanā u.c.; tāpat arī vairākas ar UNESCO LNK atbalstu tapušās publikācijas: Tradīciju burtnīca „Suitu stāsti”, „Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana: rokasgrāmata iesācējiem” u.c. 
 
Komiteja atzina, ka Latvijas pieteikums piedāvā inovatīvas stratēģijas jauniešu iesaistei sava kultūras mantojuma izzināšanā un dokumentēšanā un apliecina labu potenciālu būt par metodisku piemēru, kas var rosināt interesi citām pasaules valstīm un kopienām. Latvijas pieteikums šoreiz netika apstiprināts iekļaušanai UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas labās prakses sarakstā, norādot, ka pieteikumā raksturotas kopumā nesenas iniciatīvas, kurām būtu nepieciešams plašāks to ietekmes izvērtējums, raksturojot īstenoto aktivitāšu ieguldījumu kopienas tradīciju saglabāšanā, tomēr UNESCO Starpvaldību komiteja ir izteikusi aicinājumu suitu kopienai turpināt iesākto un atkārtoti iesniegt labās prakses pieteikumu, to bagātinot ar īstenoto aktivitāšu ietekmes un rezultātu novērtējumu un atainojot suitu kultūrtelpas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un pārmantošanas ilgtspēju. 
 
„Latvijas pieteikums par nemateriālā kultūras mantojuma izglītības iniciatīvām atainoja mūsu skatījumā vērtīgu sadarbību, kas šajā jomā noritējusi pēdējo gadu laikā. Komitejas komentāri ir visnotaļ pozitīvi un vērā ņemami. Tie noderēs ne tikai, lai sagatavotu atkārtotu pieteikumu, bet arī kā stimuls un pamats aktīvākai suitu izglītības iniciatīvu īstenošanai un sadarbības pilnveidei, kas nestu ilgstošus rezultātus, sniedzot pārliecinošu labās prakses piemēru,” norāda UNESCO LNK Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Anita Vaivade.
 
UNESCO Starpvaldību komiteja nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai sanāk reizi gadā. Tās uzdevums ir īstenot UNESCO 2003. gadā pieņemto Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veicināt tās mērķu sasniegšanu.  
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv