EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.04.08.

Latvijas skolas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO Asociēto skolu projektā 2008. – 2010. gadā


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) izsludina konkursu Latvijas izglītības iestādēm dalībai UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP) 2008. – 2010. gadā.

Konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā skolas aicinātas iepazīties ar UNESCO ASP nolikumu, informāciju par projektu, plānotajām aktivitātēm un iesniegt pieteikuma anketu dalībai projektā. Pieteikuma anketa izglītības iestādēm jāiesūta pa pastu UNESCO LNK Rīgā, Pils laukumā 4 – 206, Rīga, LV-1050 līdz 2008. gada 6. maijam vai jāiesniedz personīgi līdz 2008. gada 6. maijam plkst. 17:00. Konkursa otrajā kārtā skolu pārstāvji tiks aicināti uz tikšanos ar konkursa komisiju, lai pārrunātu skolas motivāciju un iespējas piedalīties UNESCO ASP darbā. Konkursa noslēgumā projektā darbu uzsākt tiks aicinātas 12 izglītības iestādes no visas Latvijas tā, lai tiktu pārstāvēti visi Latvijas reģioni dažādās izglītības pakāpēs, sākot ar bērnudārziem un beidzot ar vidējās izglītības iestādēm.

UNESCO Asociēto skolu projekta nolikumu, informāciju par projektu un pieteikuma anketu iespējams lejupielādēt šeit.

Nolikums "Par Latvijas skolu līdzdalību UNESCO Asociēto skolu projektā"

Informācija par UNESCO Asociēto skolu projektu

UNESCO Asociēto skolu projekta pieteikuma anketa

Papildus informāciju par konkursu lūdzam adresēt Ingai Pučurei pa e-pastu inga@unesco.lv vai pa tālruni 67325109.

ASP ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Tā mērķis ir stiprināt ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru tīklu, kurā tiek apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti apmācību „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, nolūkā sekmēt izglītības kvalitātes paaugstināšanos, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus. ASP tika izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls un darbu sāka ar 33 skolām no 15 pasaules valstīm. Šobrīd projektā darbojas jau apmēram 7900 visu līmeņu izglītības iestādes no 176 pasaules valstīm.

UNESCO ASP darbības prioritātes ir:
- attīstīt UNESCO asociētās skolas kā metodiskus centrus mūsdienīga satura un metodikas ieviešanai izglītības procesā Latvijā, piemēram, veidojot un aprobējot jaunus mācību materiālus
- veicināt jaunu pieeju izmantošanu mācību procesā, tai skaitā starpdisciplināru pieeju izglītībai, kooperatīvās mācīšanās metodes un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes;
- apkopot, analizēt un nodot tālāk projekta ietvaros gūto pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī;
- rosināt skolas mācību procesā un visā skolas darbībā lielāku uzmanību pievērst miera, cilvēktiesību, tolerances, savstarpējas sapratnes, kultūras daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Par UNESCO asociēto skolu var kļūt jebkura oficiāli reģistrēta valsts, pašvaldības vai privāta izglītības iestāde. UNESCO dalībskolas statuss skolām tiek piešķirts uz trim gadiem, tādējādi uzņemoties saistības aktīvi darboties un pildīt nolikumu Par Latvijas skolu līdzdalību UNESCO Asociēto skolu projektā. Pēc uzņemšanas projektā katra skola noslēdz sadarbības līgumu ar UNESCO LNK par veicamajām aktivitātēm projekta darbības laikā.

Tematiskie virzieni skolu aktivitātēm ASP darbībā Latvijā 2008. – 2010. gadā ir:
- nemateriālā kultūras mantojuma bagātību pārmantošana izglītības iestādē;
- izglītība un cilvēktiesības, demokrātija izglītības iestādē, konflikti un to risināšana;
- ilgtspējīgas sabiedrības modelis skolā/izglītības iestādē;
- materiālais kultūras mantojums un Pasaules mantojuma saraksts.

Īpašu uzmanība UNESCO ASP darbā tiek pievērsta iegūto zināšanu un pieredzes nodošanai citiem skolas pedagogiem un citām sava novada vai reģiona izglītības iestādēm. Tas nozīmē, ka pedagogiem, kuri piedalās projekta darbā un izglītojošos semināros, ir pienākums rīkot līdzīga satura seminārus savā skolā. Savukārt izglītības iestādei ir pienākums savā pieredzē dalīties ar citām reģiona vai novada izglītības iestādēm, kā arī tās iesaistīt kopīgās aktivitātēs par sava pilotprojekta tematiku un UNESCO LNK rīkotajās valsts līmeņa aktivitātēs. Projekta noslēgumā, papildus tiešajiem ieguvumiem, balstoties uz jaunajām zināšanām un pieredzi, dalībskolas izstrādās konkrētus priekšlikumus mācību programmu saturu pilnveidei, kas tiks iesniegti par izglītības vadību, saturu un kvalitāti atbildīgām institūcijām.

Papildinformācija:
Inga Pučure
UNESCO LNK Zinātnes, jaunatnes un Asociēto skolu projekta sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: inga@unesco.lv

www.unesco.lv