EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.04.09.

Latvijas pieredze izglītībai ilgtspējīgai attīstībai gūst starptautisku atzinību


Vakar, 31.martā, piedaloties augsta līmeņa sanāksmē Bonnā, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe ar vairāk nekā 50 izglītības ministriem no visas pasaules diskutēja par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un stāstīja par Latvijas sasniegumiem un labās prakses pieredzi šajā jomā, ko atzinīgi novērtēja starptautiskā auditorija.

2005.gadā ANO pasludināja dekādi „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, savukārt šī diskusija notika UNESCO pasaules konferences „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai – virzoties pretim ANO dekādes otrajai pusei” ietvaros un tās mērķis bija vienoties par veicamo ilgtspējības principu stiprināšanai izglītībā un Izglītības ministriju nozīmi šo principu iedzīvināšanā sabiedrībā.

Savā uzrunā T.Koķe stāstīja par Latvijas redzējumu uz dekādes mērķu īstenošanu un tās galvenajiem principiem otrajā dekādes pusē, kā arī – par Latvijas labās prakses pieredzi un sasniegumiem izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumos. T.Koķe, kā vienīgā Baltijas valstis pārstāvošā ministre, savā runā akcentēja pieredzi, ko gadu gaitā uzkrājušas trīs Baltijas valstīs, īstenojot kopīgus un uz ilgtspējīgu attīstību vērstus projektus izglītībā. Proti, vēl pirms 2005.gadā pasludinātās ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, Baltijas jūras reģiona valstis, tostarp – Latvija, izstrādāja un īsteno „Rīcības plānu 21.gadsimtam”, īpašu uzsvaru liekot uz izglītību visplašākajā nozīmē ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

T.Koķe norādīja: „Runājot par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ir jārunā ne tikai par skolu un skolotājiem, bet par visu sabiedrību kopumā. Izglītības ilgtspējīgai attīstībai veiksmes pamatā ir visas sabiedrības līdzatbildība un prasmes savu konkrēto atbildību saskatīt un īstenot. Tāpat būtiski veicināt, lai arvien vairāk cilvēku rūpējas par vides aizsardzību, ilgtspējīgu ekonomiku, kultūras mantojuma saglabāšanu un sabiedrības saliedēšanos, tādējādi protot pieņemt tālredzīgus lēmumus, kas balstīti uz atbildību, piederību un ieinteresētību”.

Ministre norādīja, ka izglītības uzdevums ir kalpot par platformu diskusijai, darbam, prasmju izkopšanai, vienotu vērtību un darbības principu formulēšanai – lai gan izglītība ilgtspējīgai attīstībai nav nošķirama no mācību satura vai metodikas, tā ir visas sabiedrības spēja pārdomāti un jēgpilni rīkoties, savstarpēji diskutēt, kā arī sadarboties gan holistiski, gan starp dažādām jomām dažādos sabiedrības pārvaldības līmeņos lokāli, nacionālā līmenī un starptautiski.

Konferences dalībnieku atzinību ieguva Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūts, kas kā viens no 35 ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” labās prakses piemēriem iekļauts konferences darba kārtībā un piedalās izstādē. Latvijas labās prakses popularizēšana ir atzinība un augsts novērtējums mūsu paveiktajam dekādes mērķu īstenošanā. Ilgtspējīgas izglītības institūts jau kopš deviņdesmito gadu vidus sadarbojas ar augstskolām visā pasaulē ar mērķi veicināt plašu un daudzveidīgu diskusiju par skolotāju lomu un skolotāju tālākizglītību izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķu īstenošanā. Šis piemērs ir interesants visā pasaulē un piesaistīja konferences dalībnieku uzmanību, piedāvājot savu ieguldījumu teorētiskā un akadēmiskā izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumu analīzē un izpētē.

Līdz ceturtdienai konferences ietvaros notiks darba grupas, diskusijas un izstādes, lai konferences dalībniekiem būtu iespēja kopīgi meklēt atbildes uz jautājumiem – kādu pievienoto vērtību dod izglītība un kādu lomu ir jāuzņemas izglītībai īstenojot ilgtspējīgas attīstības principus, kāda ir labā pieredze visā pasaulē īstenojot izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķus, kādi ir galvenie sasniegumi un secinājumi dekādes pirmajos piecos gados un pēc kā jātiecas dekādes otrajā pusē.

UNESCO ir vadošā starptautiskā izglītības organizācija gan izglītības jautājumu stratēģiskās attīstības līmenī, gan arī akadēmiskā un praktiskā līmenī. Arī Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija cieši sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju izglītības jautājumu veicināšanā, izpētē un aktualizēšanā. Līdztekus starptautiskajai dekādei „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, Latvija aktīvi darbojas arī globālās kustības „Izglītība visiem” un starptautiskās dekādes „Lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes veicināšanai” īstenošanā, kā ietvaros Latvija sevi parādījusi kā ieinteresētu un aktīvu partneri.


Agnese Korbe
izglītības un zinātnes ministres
padomniece komunikācijas jautājumos
Tālrunis: 2 9110062, 6 7047954
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv,