EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.11.07.

Latvijas delegācija piedalās UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijāVakar, 16. oktobrī Parīzē, UNESCO galvenajā mītnē tika atklāta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Ģenerālās konferences 34. sesija.

Šīs sesijas galvenie uzdevumi būs pieņemt jaunu UNESCO vidējā termiņa darbības stratēģiju 2008. – 2013. gadam, izvērtēt UNESCO darbību aizvadītajos divos gados un izskatīt un pieņemt organizācijas darbības programmu un budžetu 2008. – 2009. gadam, uzsākt UNESCO darbības programmas izstrādi 2010. – 2011. gadam un izvērtēt UNESCO darbības vispārējo politiku, īpašu uzmanību koncentrējot pasaulē aktuālajiem jautājumiem organizācijas kompetences jautājumos.

Latviju UNESCO Ģenerālās konferencē 34. sesijā pārstāvēs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) viceprezidente, izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, LR vēstnieks UNESCO un Francijā Jānis Kārkliņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Tatjana Koķe, Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO vadītāja vietniece Guna Vītola un UNESCO LNK ģenerālsekretārs Rolands Ozols, kā arī pārstāvji no Latvijas Jaunatnes padomes, Ārlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Īpašo uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un UNESCO LNK.

Latvijas delegācijas galvenie uzdevumi UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesijā ir piedalīties ar valsts ziņojumiem plenārsēdē un komisijās jautājumos, kas Latvijai ir aktuāli, informējot par savu pieredzi; pārstāvēt Latvijas viedokli debatēs par UNESCO vidējā termiņa stratēģiju 2008. – 2013. gadam, UNESCO programmu un budžetu 2008. – 2009. gadam un 2010. – 2011. gadam; piedalīties UNESCO Izpildpadomes un starpvaldību institūciju vēlēšanās, reprezentējot Latvijas intereses; organizēt UNESCO dalībvalstu atbalstu Latvijas ievēlēšanai UNESCO Izpildpadomē, UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” padomē, kā arī UNESCO Statistikas institūta padomē; piedalīties UNESCO Jaunatnes forumā; piedalīties ar ziņojumu izglītības un zinātnes un tehnoloģiju ministru apaļā galda diskusijās.

19. oktobrī izglītības ministru apaļā galda diskusijā „Izglītība un ekonomiskā attīstība”, kas notiek UNESCO ģenerālās konferences laikā, no Latvijas piedalīsies LNK viceprezidente, izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža. Diskusijas pirmā sesija tiks veltīta tematam „Tiesības uz izglītību, tiesības un attīstību”, savukārt otrajā sesijā ministri diskutēs par izglītības tiešo un netiešo ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē. Savukārt 20. oktobrī ministru apaļā galda diskusija turpināsies ar 3. un 4. sesiju – „Izglītība un ilgtspējīga attīstība” un „Sadarbība izglītībai un ekonomiskajai izaugsmei”. Savas vizītes laikā UNESCO 20. oktobrī Baiba Rivža uzstāsies ar Latvijas ziņojumu plenārsēdē 34. sesijas vispārējās debatēs.

UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesija iesākās ar UNESCO Jaunatnes forumu 12. un 13. novembrī, kur no Latvijas piedalījās Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Eva Ikstena un UNESCO LNK Jaunatnes programmas projektu koordinators Jevgēņijs Černovs. UNESCO ģenerālās konferences laikā notiks arī UNESCO nacionālo komisiju prezidentu un ģenerālsekretāru tikšanās, zinātnes un tehnoloģiju ministru apaļā galda diskusija „Zinātnes un tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai un UNESCO loma”, Eiropas un Ziemeļamerikas reģiona UNESCO nacionālo komisiju tikšanās, apaļais galds par UNESCO Asociēto skolu projekta darbu, pilsoniskās sabiedrības forums par sadarbības jautājumiem, izstāde, kas veltīta starptautiskajam planētas Zeme gadam, kas tiks atzīmēts 2008. gadā, kā arī Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību dalībvalstu Ģenerālā Asambleja.

UNESCO ir ANO specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos. UNESCO ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un sešas asociētās valstis, tādējādi apliecinot organizācijas darba aktualitāti un nozīmi visā pasaulē. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt mieru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, mazināt nabadzību, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

UNESCO Ģenerālā konference ir organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē visus organizācijas dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu aizvadītā posma darbības rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs. Lēmumu pieņemšanas procesā katrai dalībvalstij Ģenerālajā konferencē ir viena balss. Ģenerālās konferences darbs norit plenārsēdēs, kuru laikā katrai dalībvalstij un pie UNESCO asociētajām nevalstiskajām organizācijām ir iespēja sniegt savu ziņojumu. Vienlaikus darbs rit vairākās komisijās un komitejās. Lēmumus Ģenerālā konference pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

UNESCO Ģenerālās konferences 34. sesija norisināsies līdz 3. novembrim.

Papildinformācija:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv

Agnese Korbe
Izglītības un zinātnes ministres padomniece
Tālr.: 7047954, 29110062
E-pasts: agnese.korbe@izm.gov.lv