EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.11.07.

Latviešu valodas apguves valsts aģentūras informācija170 mazākumtautību vidusskolas, 22 arodskolas un 8 ieslodzījuma vietas visā Latvijā saņems vērtīgus mācību un uzziņu literatūras komplektus, kas veicinās mācību priekšmetu un latviešu valodas apguvi. Grāmatu komplektu sagādi veic LVAVA (Latviešu valodas apguves valsts aģentūra) ESF nacionālās programmas „Latviešu valodas apguve” projektā „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”. Enciklopēdijas, mācību grāmatas, uzziņu literatūra u.c. materiāli, tostarp arī LVAVA izdoti – izvēlēti, strādājot ekspertu komisijai un izvērtējot katra izdevuma pielietojuma nozīmību minētajās izglītības iestādēs.


Pateicoties ESF finansējumam un LVAVA mērķtiecīgam darbam, kas virzīts uz latviešu valodas kā otrās valodas apguvi, šī projekta ietvaros jau organizētas 18 sadarbības nometnes vairāku Latvijas skolu skolotājiem, izstrādātas 9 tālākizglītības programmas dažādu mācību priekšmetu (bioloģijas, ģeogrāfijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas, sporta, vēstures, politikas un tiesību, kā arī biznesa ekonomisko pamatu) satura un valodas integrētai apguvei, 4 tālākizglītības programmas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājiem, apmācīti 1043 skolotāji, izveidoti 28 mācību un metodiskie līdzekļi, kā arī iznākušas 7 grāmatas vēsturē, bioloģijā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā, fizikā un ekonomikā par mācību satura un valodas integrētu apguvi.


LVAVA galvenais mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves iespējas cittautiešiem un bilingvālās izglītības attīstību Latvijā.


Sīkāka informācija

LVAVA Sabiedrisko attiecību speciāliste
Liene Valdmane (liene.valdmane@gmail.com)