EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.04.07.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmē diskutē par Audzināšanas darbības programmas projektu


Vakar, 25. aprīlī viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē notikušajā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmē tika analizēts pašlaik izstrādes procesā esošais Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projekts.

Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projektu konsultatīvās padomes dalībniekiem prezentēja Valsts jaunatnes iniciatīvu centra direktores vietniece Astra Aukšmuksta, norādot, ka šis ir pirmais tāda veida dokuments, kurā tiek pievērsta uzmanība ne tikai zināšanām un prasmēm, bet arī attieksmju jautājumiem izglītības procesā. „Līdz šim Latvijā ir runāts pārsvarā tikai par mācību rezultātu, un uz to arī koncentrēts darbs gan skolās, gan atbildīgajās valsts institūcijās,” uzsvēra Astra Aukšmuksta.

Audzināšanas darbības programma 2007. - 2013. gadam ir dokuments, kas akcentē audzināšanas darbības vietu izglītības procesā, sadarbības nodrošināšanu starp vecākiem, skolēniem un pedagogiem, nosakot pienākumus, tiesības un atbildības. Programma paredz noteikt ciešāku partnerību starp izglītības iestādēm, pašvaldību un valsts institūcijām.

Programmas izstrādes nepieciešamību nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam, kurās viens no mērķiem ir paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīvesprasmju apguves kvalitāti.

Audzināšanas darbības programmas pamatmērķis ir pilnveidot sistemātisku, mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbību izglītības iestādē, lai nodrošinātu skolēnu veidošanos par zinošiem, mērķtiecīgiem, uzņēmīgiem cilvēkiem un atbildīgiem savas valsts pilsoņiem.

Kā skaidroja Astra Aukšmuksta, „zinošs ir tāds, kurš apzinās sevi un savu vietu pasaulē, izprot apkārtējās vides un kultūras nozīmi savas valsts un cilvēces attīstībā, izprot ētikas un morāles normu nepieciešamību un tās ievēro ikdienā. Mērķtiecīgs ir tāds, kurš apzinās savas vajadzības un vēlmes un prot tās sasniegt, nepārtraukti attīstot un pilnveidojot sevi, savas prasmes un iemaņas. Uzņēmīgs ir tāds, kurš prot darboties un pieņemt lēmumus patstāvīgi, prot pieņemt un risināt izaicinājumus mūsdienu mainīgajā pasaulē. Savukārt atbildīgs ir tāds, kurš uzņemas atbildību par savu rīcību un savu dzīvi, ir uzticams un atbildīgs savas ģimenes, klases, skolas, pagasta, pilsētas, novada un valsts pilsonis un apzinās savus pienākumus pret apkārtējiem un tos īsteno ikdienā”.

„Īstenojot šo programmu mēs varam sagaidīt, ka iegūsim jaunas kvalitātes sadarbības modeli starp skolotāju, skolēnu un ģimeni, tiks iedzīvināts pedagogu komandas princips atbalsta sniegšanai ikvienam skolēnam, tiks noteikta visu ieinteresēto pušu atbildība un pienākumi audzināšanas darba īstenošanā,” prezentējot Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projektu, informēja Astra Aukšmuksta.

Diskusijā par Audzināšanas darbības programmas 2007. - 2013. gadam projektu konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksmes dalībnieki izteica vairākus priekšlikumus, kas tiks ņemti vērā tā turpmākās pilnveidošanas procesā.

Konsultatīvās padomes sanāksmes laikā tika pārrunāta arī pašas padomes turpmākā darbība un sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

Sanāksmi vadīja izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža, tajā piedalījās UNESCO LNK un tās Izglītības programmas padomes pārstāvji, sabiedrisko organizāciju, apvienību, dažādu ministriju un institūciju speciālisti u.c.

Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” ir konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu Pasaules Izglītības forumā, 2000. gadā Dakārā izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā. Padome veicina Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izstrādāto ieteikumu ieviešanu izglītības jomā Latvijā. Plašāk par konsultatīvo padomi „Izglītība visiem” - http://www.unesco.lv/custom/KP_nolikums.doc

Nākamā konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme plānota šā gada augusta beigās.

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
T. 7325109, 67325109
E. baiba@unesco.lv

Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
T. 29109268
E. liene@tels.lv