EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.03.11.

Kā mainīties skolai? Izglītības eksperti dalās idejās un pieredzē.


2011. gada 24. martā Valmieras pamatskolā notiks starptautiska izglītības konference “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”, kurā piedalīsies visu Latvijas novadu un pilsētu izglītības darba organizatori, metodiķi, sākumskolas skolotāju apvienību vadītāji, kā arī Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” locekļi, kopumā vairāk nekā 300 dalībnieku. Konferences gaitā Latvijas un ārvalstu izglītības politikas veidotāji un viedokļu līderi prezentēs savas idejas izglītības paradigmu maiņai, tādejādi ieskicējot nākotnē realizējamus pārmaiņu modeļus.

Kvalitatīva izglītības politika ir vērsta uz vienlīdzīgām izglītības iespējām un kvalitatīvas izglītības rezultāts ir pievienotā vērtība katram skolēnam katrā stundā neatkarīgi no spējām. Tas nozīmē skolotājam profesionāli pārvaldīt prasmi diferencēt mācību procesu klasē, īpašu uzmanību pievēršot kā talantīgajiem skolēniem, tā skolēniem ar zemu mācīšanās motivāciju. Agrāk izglītības kvalitāti varēja raksturot ar sekmīgo skolēnu skaitu, bet šodien katrs vecāks vēlas redzēt bērna izaugsmi un just pārliecību, ka tieši šīs kvalitātes palīdzēs nākotnē veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un kļūt konkurētspējīgam mainīgajā darba tirgū. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis prezentācijā „Izglītība mainīgajai un nezināmajai nākotnei“ stāstīs, kā kvalitatīvas izglītības principi iekļauti mācību saturu reglamentējošos dokumentos, kā tos īstenot pašvaldības izglītības politikā, izglītības iestādes uzdevumos un konkrētās klases mācību procesā.

Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs, M.Phil., PhD (Cantab) Roberts Ķīlis meklēs atbildi uz jautājumu, kāda būtu ideālā sākumskolas izglītība mūsu bērniem? Individuāla pieeja katram bērnam, neliels skolēnu skaits klasēs, plašākas svešvalodu apguves iespējas, vieglas skolas somas, katram skolēnam savs skapītis un veselīgs uzturs ik dienu – tās ir tikai dažas no ideālās skolas pazīmēm, kuras speciāli konferencei veiktā pētījumā minējuši tā dalībnieki. R.Ķīlis prezentācijā „Sākumskola mūsu bērniem: sabiedrības ‘pieprasījums’ sākumskolas izglītības kvalitātei un mācību videi“ sniegs plašāku ieskatu pētījuma rezultātos.

Valmieras pamatskolas direktors Artūrs Skrastiņš iepazīstinās klātesošos ar savu jauno skolu un dalīsies pieredzē, atziņās un priekā par to. Valmieras pamatskolas ēka tika uzcelta divu gadu laikā – no 2008. līdz 2010. gadam. Plānojot skolas iekārtojumu, tika domāts par to, kāda ir mūsdienīga, 21. gadsimta prasībām atbilstoša skola? Izmantojot esošo pieredzi un zināšanas, apzinot Latvijas un pasaules praksi, tika izveidota skola, kurā nekas nav nejaušs, viss mērķtiecīgi izvēlēts un atbilstoši sagatavots. Savā prezentācijā „Ceļā uz holistisku un personalizētu mācīšanos“ A. Skrastiņš pastāstīs, kā modernās tehnoloģijas ļauj veidot tādu mācību darba organizācijas sistēmu, kas piemērota ikviena skolēna atšķirīgajam mācīšanās, domāšanas un darba stilam, kā arī ieskicēs, ar kādiem izaicinājumiem saskaras skolotāji, kuriem daudz laika un spēka jāiegulda tālākizglītībā, lai efektīvi un veiksmīgi izmantotu skolas IT potenciālu un veidotu mūsdienīgu un bērniem interesantu mācību procesu.

Jebkādu izglītības sistēmas pārmaiņu panākšanā un ieviešanā būtiska ir visu iesaistīto pušu atvērtība un gatavība sadarbībai un kopdarbībai. Kembridžas universitātes Izglītības fakultātes vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, ESAO konsultants Džons Bengs (John Bangs, Lielbritānija) savā prezentācijā “Skolu pārradīšana: vai valdība, skolas un skolotāji var būt vienlīdzīgi partneri reformu īstenošanā?” (Reinventing Schools: Can Government, Schools And The Teaching Profession Be Equal Partners In Reform?) runās par valdības, skolu un skolotāju kā vienlīdzīgu partneru būtisko lomu skolu pārradīšanas procesā, sniedzot arī piemērus par izglītības reformu realizācijas pieredzi Lielbritānijā.


Pēdējo 20 gadu laikā, attīstoties informācijas tehnoloģijām, arī skolās ienāk digitālie mācību līdzekļi. 21. gadsimta izaicinājums skolotājiem ir atrast labākos veidus, kā tehnoloģijas izmantot zināšanu apguves procesā, tādejādi uzlabojot skolēnu sekmes un padarot mācību procesu aizraujošāku un saistošāku. Jaunāko zinātnisko atklājumu ietekmē notikušas arī radikālas pārmaiņas izpratnē par to, kā bērni mācās un kā skolotājiem būtu jāmāca. Promethean vecākais izglītības konsultants Dr. Džons Kolliks (John Collick, Lielbritānija) prezentācijā „Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi“ apskatīs būtiskākos izaicinājumus, ar kādiem skolotāji saskaras šodienas mācību klasē jauno tehnoloģiju izmantošanas aspektā, kā arī iepazīstinās klātesošos ar dažādiem jauno tehnoloģiju rīkiem, kas ļauj skolotājiem mācību procesu veidot produktīvāku, iesaistošāku un aizraujošāku.

Konferenci organizē Valmieras pilsētas pašvaldība un izdevniecība „Lielvārds” sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura centru un UNESCO Latvijas nacionālo komisiju.

Plašāka informācija par konferenci pieejama mājas lapā www.iespejutilts.lv

Informāciju sagatavoja: Agita Pusvilka