EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.09.07.

Izskata informatīvo ziņojumu par dopinga vielu aprites ierobežošanuŠodien, 2007.gada 18.septembrī, Ministru Kabinets (MK) izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par tiesisko regulējumu dopinga vielu aprites ierobežošanas jomā atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 8.pantam”. Informatīvais ziņojums sagatavots, lai izveidotu starpinstitūciju darba grupu, kas sniegtu priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Latvijas Republikas tiesību aktos, kā rezultātā tiktu samazināta dopingu vielu un metožu pieejamība Latvijā.

2003.gada 3.novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pieņēma rezolūciju par starptautiskas antidopinga konvencijas izstrādāšanu. Latvija, atbalstot vienotas antidopinga stratēģijas izstrādi un īstenošanu pasaulē, piedalījusies Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācijas (turpmāk – UNESCO) darba konferencēs, kuru laikā izstrādāta Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā (turpmāk – Konvencija), kas tika apstipināta 2005.gada 19.oktobrī. Latvijā Konvencija ir ratificēta ar likumu “Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā”.

Konvencija ir starptautisks līgums, kas nosaka vispārīgos pamatprincipus dopinga lietošanas apkarošanas jomā, definējot prasības normatīvajiem aktiem dopinga vielu aprites ierobežošanai, antidopinga izglītības programmu ieviešanai sabiedrībai, kā arī atbalsta sniegšanai sporta zinātnei, tādējādi radot pamatu ar dopingu saistīto problēmu risināšanā.

Latvijā cīņa pret dopingu sportā tiek veikta atbilstoši likumam “Par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr.135”, likumam “Par Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Papildprotokolu”, likumam “Par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā” un Sporta likumam. 2003.gada 5.martā Pasaules Antidopinga konferencē tika pieņemta Kopenhāgenas deklarācija par antidopingu sportā, kuras parakstīšanu 2004.gada 7.janvārī MK apstiprināja ar rīkojumu Nr.1 “Par Kopenhāgenas deklarāciju par antidopingu sportā”. IZM sadarbībā ar Veselības ministriju īsteno Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas un Eiropas Antidopinga konvencijas papildprotokola noteikumu ieviešanai nepieciešamos pasākumus, tajā skaitā Pasaules Antidopinga aģentūras apstiprināto standartu ieviešanu un iemaksas veikšanu Pasaules Antidopinga aģentūras budžetā. Dopinga kontroli saskaņā ar MK 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.974 “Dopinga kontroles noteikumi” koordinē Veselības ministrijas Antidopinga komiteja un īsteno Sporta medicīnas valsts aģentūra.

Konvencijas statuss un rīcība tās prasību realizēšanai nacionālajā mērogā parāda Latvijas kā valsts attieksmi un gribu nodrošināt Konvencijas piemērošanu, īpaši nodrošinot vietējo pasākumu saskaņošanu nolūkā ierobežot dopingu sportā.

Lai izvērtētu pasākumus aizliegto vielu un metožu pieejamības ierobežošanai, atbilstoši Konvencijā noteiktajām prasībām, un ņemot vērā, ka Konvencijas ieviešanai nepieciešamos pasākumus koordinē dažādas ministrijas, IZM ierosina izveidot darba grupu, kas izstrādātu priekšlikumus par nepieciešamajiem tiesību aktiem vai grozījumiem tajos. Darba grupā būtu iekļaujami pārstāvji no IZM, Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Zemkopības ministrijas, biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība”.


Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
7047804