EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.03.09.

Dagnija Baltiņa: UNESCO LNK atbalsta un atzinīgi novērtē suitu kopienas darbu


UNESCO LNK atbalsta un atzinīgi novērtē suitu kopienas ieguldīto darbu, patstāvīgi izstrādājot nomināciju „Suitu kultūrtelpa”, lai virzītu to iekļaušanai UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Nominācija tika gatavota, regulāri konsultējoties ar UNESCO LNK, LR Kultūras ministrijas un citiem ekspertiem. Nominācija un suitu kultūrtelpas iekļaušana UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā un UNESCO starptautiska novērtējuma un atzinuma iegūšana nenoliedzami būtu nozīmīgs virzītājspēks.

Vēlamies uzsvērt, ka nominācijas „Suitu kultūrtelpa” sagatavošanas process ir bijis suitu kopienas rosināts un arī suitu kopienas pārstāvju koordinēts un īstenots darbs. Līdz ar to augstu vērtējama pašas suitu kopienas aktivitāte un centieni sava nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, ko kā būtisku pamata nosacījumu nominācijas izvērtēšanā atzīst arī UNESCO Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tās īstenošanas vadlīnijas.

Nominācija „Suitu kultūrtelpa”, ietverot arī izstrādātu video materiālu, sniedz izvērstu un detalizētu izklāstu par suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm, tradīcijām (kāzu svinēšana), svētkiem (gadskārtas), dziedāšanas prasmēm (burdons) u.c. kultūras īpatnībām, īpaši uzsverot šo tradīciju lomu kopienas ikdienas dzīvē un šo tradīciju unikālo sintēzi tieši suitu kultūras vidē.

Nominācijas sagatavošana ir bijis tikai suitu kultūrtelpas saglabāšanas un aizsardzības pirmais posms, un lielākā daļa darba vēl priekšā nominācijas iekļaušanas gadījumā Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Nomināciju iesniegšanas procesu nosaka UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas vadlīnijas, kas tika pieņemtas 2008. gada jūnijā. Nominācija „Suitu kultūrtelpa” UNESCO Sekretariātā Parīzē tiks iesniegta līdz š.g. 16. martam, savukārt lēmumu par tās iekļaušanu vai neiekļaušanu, izvērtējot nominācijā sniegto informāciju par saglabājamām vērtībām un paredzētajām aktivitātēm to saglabāšanai, UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komiteja pieņems šā gada septembrī.

UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma starpvaldību komitejas sesija 2009. gada septembrī būs pirmā reize konvencijas īstenošanas vēsturē, kad tiks vērtētas nominācijas Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstam. Līdz ar to vēl nav starptautiski izveidojusies prakse šādu nomināciju vērtēšanā, un „Suitu kultūrtelpa” būs viena no pirmajām nominācijām, kas tiks vērtēta starptautiski.

Līdzīgs vērtēšanas process bija arī 2003. gadā Dziesmu un deju svētku tradīcijas nominācijai UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstam. Šobrīd šis saraksts ir slēgts, un tajā iekļautās 90 proklamācijas 2008. gada novembrī tika iekļautas jaunizveidotajā, konvencijā paredzētajā Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā.

Mirklī, kad ir saasināta ekonomiski politiskā situācija, jo īpaši svarīgs ir jautājums par vērtību apziņas saglabāšanu un celšanu un veselīgas kultūras pašapziņas veidošanu, kas grūtībās var kalpot par nozīmīgu atbalsta punktu un vienotības aspektu dažādām sabiedrības grupām. Latvijā ir unikāls, bagātīgs un daudzveidīgs nemateriālais kultūras mantojums un tradīcijas, un šo tradīciju kopšana, zināšana un cieņa pret tām nenoliedzami spēj veicināt savstarpēju solidaritāti un saliedētību. Es ceru, ka suitu paveiktā un paveikt plānotā piemērs veicinās arī citas Latvijas kopienas atcerēties un arvien aktīvāk pievērst uzmanību savu tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, tajā smeļoties spēku un atbalstu attīstībai un vienotībai.