EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.04.09.

Aprīlī notiks Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” veltīti pasākumi


No 20. līdz 26. aprīlim visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, tiks atzīmēta Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”. Šogad visā pasaulē pastiprināta uzmanība tiks pievērsta pieaugušo izglītības jautājumiem, ņemot vērā milzīgo pieaugušo analfabētisma līmeni pasaulē – 776 miljoni cilvēki.

Latvijā nedēļas ietvaros notiks dažādi pasākumi ar dažādiem uzsvariem un problēmanalīzēm saistībā ar jauniešu un pieaugušo lasīt un rakstītprasmi, kā arī jautājumiem par izglītību mūža garumā. Darbnīcās „Radošie risinājumi ceļā uz izglītību visiem” pirmsskolas iestādēs visā Latvijā tiks pievērsta uzmanība iekļaujošās izglītības jautājumiem un problēmām. Konsultatīvas padomes „Izglītība visiem” sanāksmē tiks diskutēts par tēmu „Izglītība un darba tirgus”, akcentējot profesionālās izglītības jautājumu. UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolās notiks diskusijas par aktuāliem izglītības jautājumiem. Savukārt ikviena vispārizglītojošā skola un izglītības iestāde visā Latvijā ir aicinātas iesaistīties nedēļas pasākumos, savā skolā organizējot sarunas ar skolēniem, veidojot diskusiju un viedokļu grāmatas par dažādiem izglītības jautājumiem, kā arī dodot savu ieguldījumu izglītības jautājumu popularizēšanā un izpratnes veicināšanā.

Darbnīcas „Radošie risinājumi ceļā uz izglītību visiem” pirmsskolas izglītības iestādēs organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts speciālās izglītības centrs (VSIC) sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm galvenokārt pievēršoties praksei – veiksmes piemēriem speciālās un iekļaujošās izglītības jomā Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Vairāk nekā 15 pasākumi un atvērto durvju dienas notiks dažādās pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā, Daugavpilī, Rīgā, Sabilē, Iecavā, Valmierā, Cēsīs u.c. Darbnīcu pieredze tiks apkopota atklātā diskusijā 24. aprīlī Valmierā par starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā iepazīto un pieredzes izvērtējumu, izplatīšanu.

Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme notiks 23. aprīlī plkst. 10:00 Rīgas Valsts tehnikuma telpās Kr. Valdemāra ielā 1c. Konsultatīvās padomes sanāksmes rezultātā plānots sagatavot rekomendācijas par profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanu un sociālo partneru līdzdalību profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Konsultatīvās Padomes sanāksmi aicināts apmeklēt ikviens interesents, iepriekš piesakoties UNESCO LNK sekretariātā pa tālruni 67325109 vai e-pastu baiba@unesco.lv.

UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolas jau aktīvi iesaistās nedēļai „Izglītība visiem” veltītās aktivitātēs. ASP skolās, piemēram, norisināsies publiskas diskusijas jeb sarunas ar skolēniem gan no savas, gan citām skolām, kā arī ar vecākiem, absolventiem un/vai sabiedrībā zināmiem cilvēkiem par dažādiem aktuāliem izglītības jautājumiem, piemēram, par izglītības nozīmi mūsdienās u.c. Tāpat ASP skolas ir iesaistījušās vispasaules akcijā, veidojot skolas vai klases grāmatu ar stāstiem un esejām, kā arī ilustrācijām par to, ko lasīt un rakstītprasme nozīmē katram no skolēniem, kādas iespējas tā sniedz, kas skolēnuprāt ir lasīt un rakstītprasmes, kāda būtu skolēnu dzīve, ja viņi neprastu lasīt un rakstīt utt.

UNESCO LNK aicina arī ikvienu citu Latvijas skolu vai izglītības iestādi iesaistīties starptautiskās nedēļā „Izglītība visiem”, organizējot visdažādākos pasākumus un aktivitātes, kas aktualizētu lasīt un rakstītprasmes jautājumus, kā arī izglītības mūža garumā nozīmi un izpratni kā skolēnu un skolotāju, tā arī viņu vecāku vidū. UNESCO LNK lūdz ikvienu skolu pieteikt savas individuālās aktivitātes nedēļas ietvaros UNESCO LNK Sekretariātā pa tālruni 67325109 vai e-pastu baiba@unesco.lv.

Informācija par Starptautisko nedēļu „Izglītība visiem” un plašāk par pasākumiem Latvijā:
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/education/efa.html

Papildinformācija:
Baiba Moļņika
UNESCO LNK Izglītības programmas vadītāja
Tālr. 7325109, 67325109
E-pasts baiba@unesco.lv

Māra Liepniece
Valsts speciālās izglītības centra Metodiskā darba nodaļas vadītāja
Tālr. 67439616
E-pasts mara.liepniece@vsic.gov.lv