EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.12.08.

ANO Vispārējās Cilvēktiesību Deklarācijas 60. gadadiena


Šodien, 10. decembrī aprit 60 gadu kopš Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 1948. gadā pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija ir pirmais visas cilvēces kopīgi radīts dokuments, kas uzsver un izceļ pamata tiesības un brīvības, kas attiecas uz ikvienu un ir jāievēro ikvienam, vienmēr un visur.

ANO Vispārējo Cilvēktiesību deklarācija, lai gan radīta jau pirms 60 gadiem, ir aktuāls dokuments arvien vēl šodien un ir kļuvis par vienu no būtiskākajiem 20. gadsimta pēckara sabiedrības filozofiskās domas spoguļiem. Šis dokuments, lai gan juridiski valstu valdībām nesaistošs, tomēr ir ietekmējis gan vairāku valstu konstitūciju rašanos, gan arī to grozīšanu. Tam piemīt milzīga morāla nozīme, liekot cilvēku un tā vajadzības un tiesības valsts attīstības un drošības jautājumu centrā.

UNESCO loma kā vadošajai Apvienoto Nāciju aģentūrai izglītības, kultūras un zinātnes jautājumos par cilvēktiesībām ir aizstāvēt ikviena tiesības uz izglītību, sekmēt sabiedrības apziņu un izpratni par cilvēktiesībām un cilvēktiesību izglītību. UNESCO arī pastāv uz personas izteiksmes brīvību, vispārējas cieņu pret kultūras izpausmju daudzveidībām un kultūru atšķirībām ievērošanu, kā arī veicina informācijas un zināšanu pieejamību, to vienlīdzīgas izmantošanas iespējas un ikviena tiesības gūt labumu no zinātnes sasniegumiem un to pielietojuma. Cilvēktiesību ievērošana ir pamatā cīņai ar vairākiem mūsdienu pasaules izaicinājumiem kā ilgtspējīga miera nodrošināšanai pasaules konfliktreģionos, kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, starpkultūru dialoga veicināšanai, ētikas principu ievērošanai zinātnē un sabiedrībā, kā arī citos jautājumos.

Savā uzsaukumā, atzīmējot Deklarācijas sešdesmitgadi UNESCO ģenerāldirektors Koičiro Macura uzsvēra: „Kopīgi atskatoties uz Deklarācijas vēsturi mēs varam būt lepni par paveikto [..]. Taču kopā darbojoties mums ir jāturpina tiekties veidot pasauli, kurā valda cieņpilnas cilvēku savstarpējās attiecības, tiek ievērotas cilvēktiesības un tiesiskums. Pildot sev uzticētās funkcijas [izglītības, zinātnes un kultūras jomās], UNESCO arvien aizstāvēs un turpinās cīnīsies par cilvēktiesību, par vienlīdzības un tiesiskuma principu ievērošanu, veicinot Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācijā iekļauto normu respektēšanu ikviena ikdienas dzīvē.”

UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa jautājumā par Vispārējo Cilvēktiesību deklarācijas sešdesmitgadi, atgādināja, ka ir svarīgi ņemt vērā šo jubilejas gadu kā atskaites punktu, lai atskatītos un pārvērtētu, kas ir šīs mūsu laikmeta pamatvērtības un pamattiesības, un kādas tās būtu, ja šodien šāds dokuments būtu jārada no jauna. Cilvēktiesības attiecas uz ikvienu no mums, gan bagātu, gan nabagu, gan izglītotu, gan neizglītotu. Un ar to vien tās jau ir pierādījušas, ka, neskatoties uz kritiku un trūkumiem, tās ir un spēj kalpot kā sabiedrību saliedējošs, miera kultūru stiprinošs un vienlīdzības principu veicinošs instruments.

UNESCO saimē Deklarācijas sešdesmitgade tika atzīmēta visa 2008. gada garumā. Starptautiskās filozofijas dienas ietvaros jo īpaši tika veltīta Vispārējo Cilvēktiesību deklarācijai, tās izveidošanas filozofijai un vēsturei, tās radīšanā iesaistītajiem cilvēkiem, kā arī tajā iekļauto tiesību un brīvību analīzei. Arī Latvijā š.g. 20. novembrī UNESCO LNK sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu organizēja semināru „Cilvēktiesību filozofiski antropoloģiskie pamati: Latvija un Eiropas tiesiskās domas tradīcija”.