EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.12.10.

22. decembrī sanāks UNESCO LNK Asambleja jaunā sastāvā


Trešdien, 22. decembrī plkst. 15:30 Latvijas Republikas (LR) Kultūras ministrijā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā sanāks UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja. Atbilstoši atjaunotajam likumam par UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kas stājās spēkā šā gada 1. decembrī, to atklās UNESCO LNK prezidente – kultūras ministre Sarmīte Ēlerte un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, kurš bija UNESCO LNK prezidents no 2008. gada 12. maija līdz 2010. gada 1. decembrim.


Asamblejas sēdē piedalīsies un ar uzrunu uzstāsies arī UNESCO LNK viceprezidents LR ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis un UNESCO LNK viceprezidents LR izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks.


Sēdē tiks apstiprināts Asamblejas jaunais sastāvs. Tajā saskaņā ar jauno likumu par UNESCO LNK turpmāk darbosies 21 valsts un nevalstisko organizāciju deleģēts pārstāvis (iepriekš 17), aptverot gan valsts, gan nevalstisko sektoru ar UNESCO darbību saistītos jautājumos un tādējādi veidojot unikālu platformu sadarbībai un kopīgam darbam Latvijas interešu pārstāvībai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā UNESCO mandāta ietvaros.


Asambleja izskatīs un apstiprinās arī UNESCO LNK nolikumu, kas ir viens no būtiskajiem tās darbības pamatiem, precizējot Asamblejas un ģenerālsekretāra funkcijas, kā arī darbības struktūru, saskaņā ar UNESCO LNK likumu un citiem normatīvajiem aktiem.


Sanāksmē 22. decembrī tiks apspriesti UNESCO un UNESCO LNK darbības virzieni un galvenās aktivitātes, kā arī diskutēts par galvenajām UNESCO LNK aktivitātēm 2011. gadā, kas arī turpmāk stiprinātu UNESCO un UNESCO LNK pienesumu, klātbūtni un nozīmi būtisku ar izglītību, zinātni, kultūru, komunikāciju un informācijas jomu saistītu jautājumu attīstībā Latvijā.


Līdzās šiem jautājumiem, tiks lemts arī par Latvijas pieteikumiem UNESCO svinamo dienu kalendāram 2012. – 2013. gadā. Iesniegšanai UNESCO svinamo dienu kalendāram 2012. – 2013. gadā Latvijas institūcijas ierosinājušas šādus Latvijas notikumus: ķīmiķa Paula Valdena 150 gadu jubileja 2013. gadā; Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubileja 2012. gadā; Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 100 gadu jubileja 2012. gadā; Vācu komponista Riharda Vāgnera 200 gadu jubileja 2013. gadā; prozaiķa un dramaturga Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu jubileja 2013.gadā; komponista Jāzepa Vītola 150 gadu jubileja 2013. gadā.


UNESCO ir 1945. gada dibināta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) specializētā aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos, lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 pasaules valstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu.


1992. gadā ar likumu tika dibināta UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un 2010.gada 28.oktobrī tika pieņemts atjaunots likums par UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Atbilstoši tam UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona LR Ministru kabineta pārraudzībā, un tās mērķis ir stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā. Galvenās tās funkcijas ir nodrošināt un koordinēt sekmīgu Latvijas dalību UNESCO; būt par informācijas, koordinācijas un sadarbības veidošanas centru Latvijā UNESCO darbības ietvaros; izstrādāt un apstiprināt rīcības plānus UNESCO programmu īstenošanai; organizēt un koordinēt starpdisciplināru šo plānu izpildi; veidot, uzturēt un attīstīt sadarbības tīklus; sniegt atzinumus, paust viedokli un izteikt priekšlikumus par UNESCO izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomas jautājumiem; kā arī piedalīties UNESCO un ar to saistīto starpvaldību un starptautisko organizāciju darbā.


UNESCO LNK augstākā lēmējinstitūcija ir tās Asambleja, kas uz sēdi sanāk vismaz divas reizes gadā. UNESCO LNK administratīvais vadītājs ir tās ģenerālsekretārs.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv