EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.05.10.

21. maijs – UNESCO Starptautiskā diena „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”


21. maijs UNESCO atzīts par starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot pasaules sabiedrību apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi gan atsevišķu kultūras izpausmju ziņā, gan to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.


Kultūras daudzveidības novērtēšana, atzīšana un izpratnes veicināšana ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, sekmējot tieši atšķirīgā iepazīšanu un izzināšanu kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē, kā arī cilvēces attīstībai un labklājībai. Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās nozīmi sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.


Pagājušajā gadā aktīvu darbību sācis, pamatojoties uz Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, 2005. gadā dibinātais UNESCO Starptautiskais fonds kultūras daudzveidībai (International Fund for Cultural Diversity (IFCD)). Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstību. Tā darbības prioritātes ir: stiprināt kultūras politikas īstenošanas mehānismus un kultūras infrastruktūru; sekmēt jaunu kultūru industriju rašanos; veicināt kultūru daudzveidības saglabāšanu un veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz izpausmēm, kas pakļautas izzušanai vai kam nepieciešama steidzama aizsardzība. Šobrīd, pateicoties UNESCO dalībvalstu brīvprātīgajām iemaksām, citiem fonda dalībniekiem un atbalstītājiem, tajā ir ieguldīti vairāk nekā 2 miljoni ASV dolāru. Visus fondam iesniegtos projektu vērtē seši UNESCO iecelti eksperti. Par Eiropas un Ziemeļamerikas pārstāvi 2009. gada nogalē fonda ekspertu komisijā tika apstiprināta no Latvijas nominētā kultūrpolitikas speciāliste Baiba Tjarve.


Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu UNESCO Ģenerālkonferencē tika pieņemta 2005. gadā, atzīstot, ka kultūras daudzveidība ir cilvēcei raksturīga iezīme un tā jāsargā un jāsaglabā visas cilvēces labā. Konvencija akcentē nepieciešamību saglabāt kultūras izpausmju satura daudzveidību, brīvu ideju plūsmu un mijiedarbību starp kultūrām. Tā veidota kā starptautisks kultūrpolitikas instruments ar mērķi aicināt dalībvalstis aizsargāt un veicināt kultūras izpausmju daudzveidību tās teritorijā, tai skaitā veicinot iespējas radīt, ražot, izplatīt un baudīt vietējās kultūras norises, preces un pakalpojumus, sekmējot kultūras industriju attīstību, uzņēmējdarbību kultūras jomā, kā arī individuālu jaunradi kultūras izpausmju radīšanā.


Lai veicinātu diskusiju par kultūras daudzveidību Latvijā, rosinātu bagātīgu un uz savstarpēju cieņu balstītu šī jēdziena izpratni, 2010. gada rudenī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), novērtējot kultūras izpausmju daudzveidību un nozīmi, plāno sākt publisku diskusiju ciklu par konvencijas īstenošanu Latvijā.


Šis – 2010. gads UNESCO pasludināts arī par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv