EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.05.09.

21. maijs – UNESCO Starptautiskā diena „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”


21. maijs Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO) atzīts par Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot sabiedrību atcerēties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.

Kultūras daudzveidības atzīšana un izpratne ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, veicinot tieši atšķirīgo kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē, kā arī cilvēces attīstībai un labklājībai. Tā ir kā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidība, tās pazīšana un pārmantošana, tā arī mūsdienu kultūras izpausmju un jaunrades daudzveidība aizvien mainīgās, jaunās izpausmēs un formās.

Kultūras daudzveidības galvenais apdraudējums ir kultūras homogenizācijas procesi, kā arī dažādu kultūras prakšu, bet jo īpaši valodu kā kultūras nesēju izzušana. Līdz ar to kultūras daudzveidības saglabāšanai un tās lomas veicināšanai būtiska ir šīs daudzveidības vērtības apziņa un novērtējums, kā arī tās sekmēšana un kopšana.

Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās nozīmi sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.

2005. gadā UNESCO Ģenerālkonferencē tika pieņemta Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, atzīstot, ka „kultūras daudzveidība ir cilvēcei raksturīga iezīme” un tā „jāsargā un jāsaglabā visas cilvēces labā”. Konvencija akcentē nepieciešamību saglabāt kultūras izpausmju satura daudzveidību, brīvu ideju plūsmu un mijiedarbību starp kultūrām. Tā veidota kā starptautisks kultūrpolitikas instruments ar mērķi aicināt dalībvalstis „aizsargāt un veicināt kultūras izpausmju daudzveidību tās teritorijā”, tai skaitā veicinot iespējas „radīt, ražot, izplatīt un baudīt vietējās kultūras norises, preces un pakalpojumus”, sekmējot kultūras industriju attīstību, uzņēmējdarbību kultūras jomā, kā arī individuālu jaunradi kultūras izpausmju radīšanā.

Lai veicinātu diskusiju par kultūras daudzveidību Latvijā, nepieciešams, pirmkārt, rosināt bagātīgu un uz savstarpēju sapratni balstītu šī jēdziena izpratni. Līdz ar to, tāpat kā visā pasaulē, arī Latvijā to iezīmē visdažādākie pasākumi, kas notiek gan ikdienā, gan arī tieši Starptautiskās dienas „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” ietvaros.

Pasaules kultūras daudzveidības izpratnes pamatā ir sevis un savu vērtību apzināšanās un veicināšana, kopjot un pārmantojot arvien daudzveidīgākas kultūras izpausmēs un smeļoties tajās iedvesmu jaunradei.

Latvijā, Alsungā, 21. maijā noritēs konference, veltīta nemateriālajam kultūras mantojumam, kas arī ir daļa no kultūras izpausmju daudzveidības. Konferencē „Nemateriālais kultūras mantojums izglītībā” tiks prezentētas pirmās iestrādes jaunizveidotajai profesionālās ievirzes izglītības programmai „Tradicionālā mūzika” un notiks diskusija par izglītības sistēmas iespējām Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apguvē.


Plašāk par konferenci: http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1242732985.html

Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu: http://www.unesco.lv/lat/index/documents/conventions.html?&sid=675554299&

Vairāk informācijas par Starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”:
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=36406&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv